Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

ΑΣΕΠ: 175 Προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ


Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ταχυδρομικώς από Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 έως και Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 (με σφραγίδα ταχυδρομείου).

Συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός ΘέσηςΥπηρεσίαΈδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια ΣύμβασηςΑριθμός Ατόμων
101
Καταμέτρησης &
Ελέγχου Καταναλώσεων Ν. Αττικής
Υπηρεσίες Καταμέτρησης στην Αθήνα και Πειραιά Ν. Αττικής
ΔΕ
Καταμετρητών
8 μήνες50
201Υπηρεσία Μεταφορών Ν. ΑττικήςΥπηρεσίες Μεταφορών στην Αθήνα και Πειραιά Ν. ΑττικήςΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας)8 μήνες19
ΔΕ
202Υπηρεσία Μεταφορών Ν. ΑττικήςΥπηρεσίες Μεταφορών στην Αθήνα και Πειραιά Ν. ΑττικήςΟδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ και Δ’ κατηγορίας8 μήνες6
301Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης Ν. ΑττικήςΥπηρεσίες Ύδρευσης Αποχέτευσης Ν. ΑττικήςΥΕ Εργατών8 μήνες94
302Υπηρεσία Υδροληψίας Ν. ΒοιωτίαςΥπηρεσίες Υδροληψίας (Θήβα Δίστομο) Ν. ΒοιωτίαςΥΕ Εργατών8 μήνες4
303Υπηρεσία Υδροληψίας Ν. ΦωκίδαςΥπηρεσία Υδροληψίας φράγματος Μόρνου Λιδωρίκι -Δήμου Δωρίδος Ν . ΦωκίδαςΥΕ Εργατών8 μήνες2

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου