Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

2 υποτροφίες από τo Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης


Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, ως διαχειριστής του «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ», προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 δύο (2) υποτροφίες για βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στις εξής ειδικότητες:

Σε σπουδαστή ή απόφοιτο αναγνωρισμένης δραματικής σχολής, ανωτάτης σχολής καλών τεχνών ή αναγνωρισμένης σχολής ελευθέρων σπουδών που θέλει να ειδικευτεί σε μια από τις κατευθύνσεις της θεατρικής τέχνης.

Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οικονομικά αδύνατοι ταλαντούχοι σπουδαστές ή απόφοιτοι αναγνωρισμένων Σχολών Δραματικής ή άλλης, συναφούς με αυτή, τέχνης και με ειδικότητες που προάγουν τη θεατρική τέχνη γενικότερα, όπως ιδίως του ηθοποιού, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, μηχανικού σκηνής, φωτιστή, ηχολήπτη, φροντιστή, μακιγιέρ και κατασκευαστή μασκών και περουκών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο) της σχολής από την οποία έχουν αποφοιτήσει ή βεβαίωση σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν.

Αποκλείονται όσοι υποψήφιοι λαμβάνουν παράλληλα και για το ίδιο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε υποτροφία για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες ή να έχουν ελληνική καταγωγή, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν εκπέσει λόγω υπαιτιότητας τους από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία τους έχει τυχόν απονεμηθεί στο παρελθόν.

Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων πραγματοποιείται χωρίς διαγωνισμό, με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Υποτροφιών.

Η μηνιαία χορηγία θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 500. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά τους.

Για την παραλαβή των αιτήσεων και για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Θουκυδίδου 13, Πλάκα) και στο τηλέφωνο 210 3221335.

Η αίτηση για την συμμετοχή και η προκήρυξη είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα www.miet.gr.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Δραματικό Τμήμα του Ωδείου Αθηνών, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στα γραφεία της κοινωφελούς περιουσίας (Θουκυδίδου 13, 10558 Αθήνα), και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 19/05/2015 έως και 7/06/2015

Περισσότερες πληροφορίες  ΕΔΩΠΗΓΗ

2 σχόλια: