Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Σύγκριση Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου


Για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν εξ’αποστάσεως παρακολουθώντας κάποιο πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση. Σε αυτό το άρθρο συγκεντρώσαμε βασικά στοιχεία για τα δύο πανεπιστήμια και τα συγκρίνουμε για να σας διευκολύνουμε στην επιλογή σας.

1. Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Το ΕΑΠ και το ΑΠΚΥ είναι δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ., το ΑΠΚΥ αναγνωρίζεται ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά την Πράξη Αναγνώρισης "ισοτιμίας" ή "ισοτιμίας και αντιστοιχίας" των τίτλων σπουδών που απονέμονται από το ΑΠΚΥ, επομένως, εάν απόφοιτος του ΑΠΚΥ επιθυμεί να λάβει την πράξη αναγνώρισης, θα πρέπει να επικοινωνήσει ο ίδιος με τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και να ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης.

2. Αριθμός προπτυχιακών προγραμμάτων

Το ΕΑΠ προσφέρει έξι (6) προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα εξής:
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
 • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
 • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
 • Πληροφορική
Το ΑΠΚΥ προσφέρει τα εξής δύο (2) προπτυχιακά προγράμματα:
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων.

3. Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Το ΕΑΠ προσφέρει είκοσι έξι (26) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Το ΑΠΚΥ προσφέρει είκοσι δύο (22), από τα οποία τα πέντε (5) είναι στην Αγγλική Γλώσσα. Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το ΕΑΠ είναι:

 • Σπουδές στην Εκπαίδευση Med
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας MEd
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας MEd
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας MEd
 • Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία MA
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒA)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 • Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 • Τραπεζική (ΤΡΑ)
 • Διασφάλιση Ποιότητας Msc
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων MSc
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής MSc
 • Διαχείριση Αποβλήτων MSc
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων MSc
 • Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές MSc
 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική MSc
 • Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος MSc
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά MSc
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα MSc
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών MSc
 • Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού MSc
 • Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα MA
 • Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα MA
 • Ακουστικός Σχεδιασμός - Πολυμέσα ΜΑ
Τα μεταπτυχιακά που προσφέρει το ΑΠΚΥ είναι τα εξής:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
 • Educational Leadership: Joint Degree offered by the Open University of Cyprus & the Saint Louis University
 • Applied Health Informatics
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Social Information Systems
 • Wireless Communication Systems
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Θεατρικές Σπουδές
 • Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Επικοινωνία και Δημοσιογραφία
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
 • Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
 • Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
 • Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
 • Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική
Συγκρίνοντας τα μεταπτυχιακά προγράμματα των δύο πανεπιστήμιων διαπιστώνουμε ότι ορισμένα προγράμματα προσφέρονται και από τα δύο πανεπιστήμια, όπως τα προγράμματα στη "Διοίκηση Επιχειρήσεων", "Τραπεζική και Χρηματοοικονομική", "Διοίκηση Μονάδων Υγείας" και "Επιστήμες της Αγωγής" ενώ αρκετά είναι παρεμφερή, όπως η "Εκπαίδευση Ενηλίκων" του ΕΑΠ με τη "Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του ΑΠΚΥ καθώς και η "Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων" του ΕΑΠ με το πρόγραμμα "Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη" του ΑΠΚΥ. Όσον αφορά σε μεταπτυχιακά προγράμματα θετικών επιστημών, το ΕΑΠ προσφέρει περισσότερα προγράμματα από το ΑΠΚΥ, με έμφαση κυρίως στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το ΑΠΚΥ προσφέρει προγράμματα σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, την Ελληνική Γλώσσα, τις Θεατρικές Σπουδές και τη Δημοσιογραφία που δεν προσφέρονται από το ΕΑΠ, ενώ προσφέρει και μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα που είναι μοναδικό στο είδος του. Όσον αφορά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Σπουδές στην Εκπαίδευση", που είναι πολύ δημοφιλές μεταξύ των υποψήφιων φοιτητών, το ΑΠΚΥ προσφέρει τέσσερις (4) κατευθύνσεις: 1) Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική 2) Θεωρία της Παιδείας / Αναλυτικά Προγράμματα, 3) Διδακτική των Θετικών Επιστημών και 4) Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ενώ το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΑΠ είναι πιο γενικό και δεν προσφέρει κατευθύνσεις.

4. Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής είναι απολυτήριο λυκείου για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και πτυχίο πανεπιστημίου για τα μεταπτυχιακά. Η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ απαιτείται συναφές πτυχίο με το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών, όπως ορίζεται στην προκήρυξη. Η πλειοψηφία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΑΠΚΥ απαιτούν πτυχίο πανεπιστήμιου οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου. Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα, "Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος", "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης", "Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία", "Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα", "Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας" και "Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική", για τα οποία απαιτείται η κατοχή συγκεκριμένου τίτλου σπουδών. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΑΠΚΥ "Σπουδές στην Εκπαίδευση" και "Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος" είναι η κατοχή πτυχίου με ελάχιστο βαθμό 6,5 και 6 αντίστοιχα.

5. Δίδακτρα

Τα δίδακτρα στο ΕΑΠ διαμορφώνονται στα 550 ευρώ ανά θεματική ενότητα για τα προπτυχιακά και στα 700 ευρώ ανά θεματική ενότητα για τα μεταπτυχιακά. Έτσι το συνολικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής:
 • Για τα προπτυχιακά: 550 ευρώ Χ 12 θεματικές ενότητες = 6.600 ευρώ.
 • Για τα μεταπτυχιακά: 700 ευρώ Χ 5 θεματικές ενότητες= 3.500 ευρώ.
Το κόστος των προγραμμάτων του ΑΠΚΥ είναι υψηλότερο. Μετά από σχετική μείωση της τάξης του 10% που ανακοίνωσε η διοίκηση του πανεπιστημίου το κόστος των προπτυχιακών του προγραμμάτων είναι 7.560 ευρώ. Όσον αφορά στα μεταπτυχιακά προγράμματα, το κόστος των περισσότερων προγραμμάτων, μετά τη σχετική μείωση του 10%, διαμορφώθηκε στα 4.860 ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν τα παρακάτω προγράμματα, για τα οποία τα δίδακτρα έχουν ως εξής:
 • Msc Educational Leadership - 8.663 ευρώ
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική- 8.640 ευρώ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA- 7.875 ευρώ
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική- 7.875 ευρώ
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- 6.480 ευρώ

6. Διάρκεια Σπουδών

Και στα δύο πανεπιστήμια η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) έτη για τα προπτυχιακά προγράμματα και δύο (2) έτη για τα μεταπτυχιακά, εφόσον οι φοιτητές έχουν εγγραφεί ως φοιτητές πλήρους φοίτησης. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν και ως φοιτητές μερικής φοίτησης και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

7. Υποτροφίες

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΑΠΚΥ έχει λάβει αποφάσεις για την παροχή εκπτώσεων στα δίδακτρα των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών που έχουν από τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Οι εκπτώσεις αυτές δεν αφορούν στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Οι φοιτητές με τρία εξαρτώμενα τέκνα δικαιούνται έκπτωση 20%, με τέσσερα τέκνα έκπτωση 40% και με πέντε τέκνα έκπτωση 60%, ενώ οι φοιτητές με έξι τέκνα και άνω δεν καταβάλλουν δίδακτρα. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κάθε ακαδημαϊκό έτος χορηγεί υποτροφίες αριστείας για τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών καθώς και υποτροφίες που αφορούν στην ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος που αιτούνται την χορήγηση υποτροφίας και απονέμονται με βάση το συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων.

8. Πιθανότητες εισαγωγής-Στατιστικά στοιχεία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το ΕΑΠ προκήρυξε συνολικά 10.540 θέσεις, 4.890 θέσεις για τα προπτυχιακά και 5.650 θέσεις για τα μεταπτυχιακά του προγράμματα. Ο αριθμός των αιτήσεων έφτασε τις 39.582, 13.964 για τα προπτυχιακά και 25.618 για τα μεταπτυχιακά. Συνεπώς, οι πιθανότητες επιτυχίας ήταν 1 στις 3 (35%) για τα προπτυχιακά και 1 στις 5 (22%) για τα μεταπτυχιακά. Τα πιο δημοφιλή προγράμματα του ΕΑΠ ήταν τα εξής: “ Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών” (προπτυχιακό) (5.107 αιτήσεις για 1.200 θέσεις), “Σπουδές στην Εκπαίδευση” (μεταπτυχιακό) (5.631 αιτήσεις για 540 θέσεις) . Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου το ακαδημαϊκό έτος 2014 -2015 υποβλήθηκαν συνολικά 4.982 αιτήσεις για 4.727 θέσεις. Συνεπώς, οι πιθανότητες επιτυχίας ήταν 95%, πολύ μεγαλύτερες απ’ ότι στην περίπτωση του ΕΑΠ, αφού σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι έγιναν δεκτοί. Για να δείτε αναλυτικά τις πιθανότητες εισαγωγής στο ΕΑΠ ανά πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ

9. Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις

Στο ΕΑΠ οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις των προπτυχιακών προγραμμάτων και οι τελικές εξετάσεις των θεματικών ενοτήτων διεξάγονται σε 9 πόλεις και συγκεκριμένα στην Αθήνα, τον Πειραιά, την Πάτρα, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα Χανιά, τα Ιωάννινα, την Κομοτηνή και την Ξάνθη, με βάση τη μόνιμη κατοικία των φοιτητών και εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών στην κάθε πόλη. Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις και οι τελικές εξετάσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων διεξάγονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Στο ΑΠΚΥ οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις και οι τελικές εξετάσεις για όλα τα προγράμματα διεξάγονται στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με κριτήριο τη μόνιμη κατοικία των φοιτητών και εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών στην κάθε πόλη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων διεξάγονται πλέον online.
Συνοψίζοντας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί μια εναλλακτική λύση για όσους ενδιαφέρονται για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει. Τα δίδακτρα του είναι πιο υψηλά από το ΕΑΠ αλλά οι πιθανότητες επιλογής είναι μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα, περισσότεροι το 95% των αιτούντων καταλαμβάνουν θέση φοιτητή στο ΑΠΚΥ όταν στο ΕΑΠ για τα περισσότερα προγράμματα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μεταξύ 20-30%. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ταυτόχρονα στο ΕΑΠ και στο ΑΠΚΥ και εφόσον κληρωθούν σε κάποιο από αυτά να οριστικοποιήσουν αργότερα την επιλογή τους.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου