Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Προσλήψεις λογιστών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑθηνώνΗ Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προσκαλεί Λογιστές ή λογιστικά γραφεία που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, με σύμβαση έργου, σύμφωνα με την κάτωθι ειδικότερη περιγραφή:

«Υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α., ο οποίος διαχειρίζεται κονδύλια που προορίζονται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων» και ειδικότερα:
  • Επίβλεψη και έλεγχο του Λογιστηρίου του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α. και τήρηση βιβλίων Εσόδων – Εξόδων
  • Σύνταξη και υπογραφή Οικονομικών καταστάσεων, Προϋπολογισμών – Ισολογισμών – Απολογισμών
  • Σύνταξη και υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και τήρηση διαδικασίας απαλλαγών ΦΠΑ σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα
  • Ελεγκτική Λογιστική
  • Παρακολούθηση αποσβέσεων και υπολογισμό προβλέψεων οικονομικών χρήσεων.
  • Λογιστική παρακολούθηση δαπανών εξωτερικού
  • Έλεγχο ορθότητας ΑΠΔ και απόδοση ασφαλιστικών κρατήσεων στον ΕΦΚΑ
  • Έλεγχο τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας.
Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 2.08.2017 στη Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Α.Α., στη διεύθυνση Σταδίου 60, Αθήνα ΤΚ 105 64, 5ος όροφος, υπόψη κας Μαρίας Στυλιανού τηλ. 210 3256211.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από τριμελή Επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Α.Α., η οποία θα εξετάσει τις υποψηφιότητες, θα διεξάγει συνέντευξη με όσους υποψηφίους πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα συντάξει πίνακες κατάταξης και θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ε.Α.Α. που είναι αρμόδιο να αποφασίσει.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησής τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Ε.Α.Α., εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Α.Α. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο ή Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α., e-mail: poulopoulos@noa.gr, τηλ. 210 3256225


Διαβάστε την πρόσκληση  ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου