Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Παράταση έως τις 7 Ιουνίου για το πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

Θα ενισχυθούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και «Υγεία και Φάρμακα», «Αγροδιατροφή και Βιομηχανία Τροφίμων» και «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Παράταση μέχρι τις 7 Ιουνίου πήρε η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ». Σημειώνεται ότι ο πρώτος κύκλος του προγράμματος είχε ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου και είχε προγραμματιστεί αρχικά να έχει ολοκληρωθεί στις 17 Μαΐου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ, προωθεί τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Τα περισσότερα χρήματα (της Δημόσιας Δαπάνης) θα δοθούν στους τομείς «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και «Υγεία και Φάρμακα» (52 και 51 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), ακολουθούμενοι από την «Αγροδιατροφή και Βιομηχανία Τροφίμων» (46 εκατ.) και το «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (40 εκατ.).

Θα ενισχυθούν περισσότερο οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρος, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα) με συνολικά 151,2 εκατ. ευρώ και ακολουθούν η Αττική με 72,8 εκατ. ευρώ οι περιφέρειες σε μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) με 42 εκατ. ευρώ και τέλος Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο από 7 εκατ. ευρώ έκαστη. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» είναι από τις πιο εμβληματικές του νέου ΕΣΠΑ με μεγάλο προϋπολογισμό, που στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και τη σύνδεσή τους με την παραγωγή.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «με το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και με μία σειρά άλλες δράσεις που ήδη τρέχουν ή θα ενεργοποιηθούν σύντομα, ενισχύουμε αποφασιστικά την έρευνα και τη σύνδεσή της με την παραγωγή, στηρίζουμε την τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χρηματοδοτούμε δραστηριότητες έντασης τεχνολογίας, ικανές να παράγουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πολύ περισσότερο όμως, δίνουμε της δυνατότητα στους νέους επιστήμονες να παραμείνουν στη χώρα και να αξιοποιήσουν παραγωγικά τις γνώσεις και τα ταλέντα τους πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας».

Τρεις παρεμβάσεις
Σε ό,τι αφορά στον προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου, αυτός ανέρχεται σε 126 έκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:

• Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

• Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς

• Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Ερευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:

1. Δαπάνες προσωπικού

2. Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού

3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα

4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο

5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου

6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας

7. Δαπάνες καινοτομίας

8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός πρότασης ανά παρέμβαση:

• Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις 200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση, 350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις, 450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις και 500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

• Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000 ευρώ

• Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 2.000.000 ευρώ.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, στη Δράση, ήτοι έως και την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 16.00.

Πληροφορίες
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

• την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μονάδα Α’, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ: κ. Πούλου Σταυρούλα, τηλ.: 213 1300 082, κ. Κουτσοπούλου Μαρία, τηλ.: 213 1300 145.

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν υπόδειγμα ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr

• το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

• τις ιστοσελίδες: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ http://www.eyde-etak.gr, ΓΓΕΤhttp://www.gsrt.gr και ΕΣΠΑ http://www.espa.grΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου