Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Έρχεται το φθινόπωρο μητρώο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις


Στα σκαρία βρίσκεται η σύσταση Μητρώο Δομών Ενεργούς Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας που θα υποστηρίζει τις γνωστές πλέον Start ups για την καλύτερη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, των υπάρχοντων δομών και την εξυπηρέτηση νέων επιχειρηματιών και φιλόδοξων projects. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει το έργο. Η δαπάνη για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του μητρώου είναι ύψους 8.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ», ενώ σημειώνεται ότι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τέλος, η απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Διαύγεια, επισημαίνει ότι το έργο του πληροφοριακού συστήματος ανατέθηκε στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ICAMSOFT». 

Αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει ότι στόχος του μητρώου είναι να καταγράψει την ταυτότητα, τις υπηρεσίες και το δυναμικό δομών και προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρηματικότητας, όπως:

Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, υποστήριξης, δικτύωσης, χρηματοδότησης, εκπαίδευσης, κ.α.

Η καταγραφή αυτή θα γίνεται με βάση ηλεκτρονικές φόρμες, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις δομές υποστήριξης, δηλαδή την εταιρική μορφή, τα φυσικά πρόσωπα και τους φορείς ή τη σύμπραξη που συμμετέχουν στο σχήμα, τη δυναμική που παρουσιάζουν, τις υπηρεσίες που δύνανται να προσφέρουν στους ωφελούμενους και τη δυναμικότητα των υποδομών που διαθέτουν. Στο μητρώο θα καταγράφονται σημαντικά στοιχεία για την πληροφόρηση των εν δυνάμει ωφελούμενων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα δημόσια.

Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος αφορά στη δυνατότητα των ενδιαφερόμενων φορέων για online συμπλήρωση και, όποτε επιθυμούν, ενημέρωση του συνόλου των στοιχείων του μητρώου τους και δυνατότητα online πρόσβασης στους ενδιαφερόμενους χρήστες για το σύνολο των καταχωρημένων στοιχείων των φορέων. Επίσης, θα προσφέρεται και η δυνατότητα online αξιολόγησης εκ μέρους των χρηστών για τους φορείς του μητρώου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου