Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Προ των πυλών το πρόγραμμα για επιδότηση νέων επιστημόνων με 25.000 ευρώ

                                                         Στις επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι και εκείνη του ιατρού

Αυτοαπασχολούμενοι με τη δική τους επιχείρηση και με μηδενικά λειτουργικά μπορούν να γίνουν άνεργοι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας άνω των 25 χρόνων.

Δράση του επιχειρησιακού προγράμματος «Επανεκκίνηση» του ΕΣΠΑ δίνει αυτή την ευκαιρία με επιδοτήσεις από 5.000 έως 25.000 ευρώ, που καλύπτουν τις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. Οι αναλυτικές προκηρύξεις αναμένεται να δημοσιευθούν μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 17,5 εκατ. ευρώ.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν 
  • άνεργοι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν από την 1.1.1991 και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. 
  • πτυχιούχοι που είναι γεννημένοι πριν από την 1.1.1991 και εργάζονται χωρίς όμως να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι ιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος, φυσιοθεραπευτής, βιολόγος, ψυχολόγος, μαία, δικηγόρος, αρχιτέκτονας, μηχανικός, τοπογράφος, χημικός, γεωπόνος, γεωλόγος, δασολόγος, ωκεανογράφος, σχεδιαστής, δημοσιογράφος, συγγραφέας, διερμηνέας, ξεναγός, μεταφραστής, καθηγητής, δάσκαλος, καλλιτέχνης γλύπτης, ζωγράφος, σκιτσογράφος, χαράκτης, ηθοποιός, μουσικός, χορευτής, χορογράφος, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, διακοσμητής, οικονομολόγος, αναλυτής, προγραμματιστής, ερευνητής, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής, φοροτέχνης, αναλογιστής, κοινωνιολόγος, κοινωνικός λειτουργός κ.λπ.

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

• Να είναι πτυχιούχοι σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ).

• Να έχουν γεννηθεί πριν από την 1.1.1991.

• Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.

• Η επαγγελματική τους δραστηριότητα να αφορά τις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

• Να μη διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Θα ενισχυθούν 100% έργα από 5.000 έως 25.000 ευρώ.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

• Ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας θέσης εργασίας),

• Το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων, όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία).

• Τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες - ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης κ.ά.).

• Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης.

• Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ).

• Ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.ά.).

• Οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.

• Οι αμοιβές τρίτων.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση αίτηση χρηματοδότησης με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην πρόσκληση του προγράμματος.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και οι λοιποί όροι του προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στην πρόσκληση του προγράμματος (καθώς και στο σύνολο των εγγράφων που τη συνοδεύουν). Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις επενδυτικές προτάσεις και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην πρόσκληση του προγράμματος.

Πού να απευθυνθώ

Στις ιστοσελίδες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «ΕΠΑνΕΚ» http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. E-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr. Γραμμή επικοινωνίας: 801 1136 300

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου