Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση για 75 εξωτερικούς συνεργάτες από το ΤΕΕ


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Προμηθευτών-Λογιστική Εκκαθάριση-Επαλήθευση Επιλεξιμότητας ∆απανών-Αξιολόγηση ∆ράσης- ∆ειγματοληπτικός Έλεγχος Ωφελούμενων» της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» και κωδ. ΟΠΣ 496034 στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, η οποία χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ).

Το ΤΕΕ, για την υλοποίηση του υποέργου [2] της ως άνω πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τους όρους της παρούσας να υποβάλουν υποψηφιότητα, προκειμένου να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με το ΤΕΕ και να συμμετέχουν στην υλοποίηση του υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών - Λογιστική Εκκαθάριση-Επαλήθευση Επιλεξιμότητας ∆απανών-Αξιολόγηση ∆ράσης- ∆ειγματοληπτικός Έλεγχος Ωφελούμενων», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στην πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31.07.2015.

Δείτε τις λεπτομέρειες της πρόσκλησης & τις θέσεις αναλυτικά, εδώ.


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου