Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

Προεδρικό διάταγμα για την άσκηση επαγγέλματος λογοθεραπευτών


Αρκετά σχόλια έχει συγκεντρώσει στη δημόσια διαβούλευση το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «όροι και προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος λογοθεραπευτών», καθώς τα σχόλια έχουν ξεπεράσει τα 100, αν και ο αριθμός των άρθρων είναι μόλις 6.

Τα περισσότερα εξ αυτών αφορούν το άρθρο 1 που καθορίζει τα σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος. Συγκεκριμένα για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του λογοθεραπευτή απαιτείται:

α. Πτυχίο του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή

β. Πτυχίο της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) με τα πτυχία της ημεδαπής ή

γ. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και όχι αντίστοιχο και άδεια άσκησης επαγγέλματος λογοθεραπευτή στο εξωτερικό ή αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα διετής τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή

δ. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή της ημεδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Λογοθεραπεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος και άδεια άσκησης επαγγέλματος λογοθεραπευτή στο εξωτερικό ή αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα διετής τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή

ε. Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Α΄78/ Οδηγία 2005/36/ΕΚ).

Επίσης αρκετά σχόλια συγκεντρώνει και το άρθρο 2 των μεταβατικών διατάξεων που ορίζει πως:

1. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος λογοθεραπευτή χορηγείται κατ’ εξαίρεση σε όποιον μέχρι την έκδοση του παρόντος διατάγματος διαθέτει αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, τα αποδεικτικά των ακαδημαϊκών τίτλων και της επαγγελματικής απασχόλησης προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

Διαβάστε το σε διαβούλευση προεδρικό διάταγμα.
Καλόγηρος Βασίλειος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου