Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Αίτημα για 1.806 προσλήψεις μονίμων σε 15 φορείς ασφάλισης


Το «πράσινο φως» του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναμένει το αίτημα για την πρόσληψη περίπου 1.806 μόνιμων εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών βαθμίδων στο υπουργείο Εργασίας και σε εποπτευόμενους φορείς του.

Το αίτημα αφορά προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
  • Ασφαλιστικά ταμεία, 1.525 θέσεις,
  • Κεντρική Υπηρεσία υπουργείου Εργασίας, 83 θέσεις,
  • Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), 93 θέσεις,
  • ΗΔΙΚΑ ΑΕ, 40 θέσεις, και
  • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, 65 θέσεις.
Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία που θα στελεχωθούν ανέρχονται σε δώδεκα. Το υπουργείο έχει ζητήσει 900 προσλήψεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 300 στον ΟΑΕΕ, 148 στον ΟΓΑ, 83 στο ΕΤΑΑ, 28 στο ΕΤΕΑ, 34 στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και οκτώ στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Για τα ταμεία ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΠΙΤ, ΜΤΠΥ και για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων έχει γίνει αίτημα για 24 προσλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πακέτο προσλήψεων που έχει ετοιμάσει το υπουργείο, περιλαμβάνονται νέες θέσεις στα Κέντρα Πρόνοιας ανά την Ελλάδα, στο Εθνικό Ιδρυμα Κωφών, αλλά και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Κεντρική Υπηρεσία
Για την κεντρική υπηρεσία του, το υπουργείο Εργασίας έχει ζητήσει να προσλάβει 83 άτομα. Η πλειονότητα των θέσεων θα καλυφθεί από στελέχη στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΤΕ Υγείας, στις οποίες κατανέμονται 19, 14 και δώδεκα θέσεις, αντιστοίχως. Οι υπόλοιπες θέσεις κατανέμονται ως εξής: ΠΕ Κοινωνιολόγων (επτά θέσεις), ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (από πέντε θέσεις), ΠΕ Ψυχολόγων (τέσσερις θέσεις) και ΠΕ Θετικών Επιστημών και ΠΕ Στατιστικής (από τρεις θέσεις). Στην ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών κατανέμονται δύο θέσεις, ενώ στις ΠΕ Μεταφραστών, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Τηλεφωνητών από μια θέση.

Τα πτυχία για τις θέσεις οικονομικών και πληροφορικής

Τα προσόντα που απαιτούνται για τις ειδικότητες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες θέσεις είναι τα ακόλουθα:

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής.

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ή πτυχίο β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξαρτήτως ειδικότητας, ή πτυχίο α΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΤΕ Πληροφορικής: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής.


Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
400
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
60
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
440
ΟΑΕΕ
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
256
ΠΕ Πληροφορικής
1
ΠΕ Νομικών
5
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
28
ΤΕ Πληροφορικής
10
ΟΓΑ
ΠΕ Διοικητικού
59
ΠΕ Πληροφορικής
7
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
47
ΤΕ Πληροφορικής
11
ΔΕ Διοικητικού
9
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
3
ΥΕ Διαφόρων Ειδικοτήτων
11
ΥΕ Οδηγών
1
ΕΤΑΑ
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
7
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
14
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
1
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
41
ΠΕ Νομικών
7
ΠΕ Πληροφορικής
2
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
3
ΤΕ Μηχανικών
1
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
2
ΥΕ Επιμελητών / Κλητήρων
4
ΥΕ Καθαριότητας
1
ΝΑΤ
ΠΕ Πληροφορικής
2
ΤΕ Πληροφορικής
2
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
3
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
23
ΔΕ Υδραυλικών
1
ΠΕ Νομικών
3
ΕΤΕΑ ΝΠΔΔ
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
17
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
11
ΤΑΥΤΕΚΩ
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
4
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
4
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
ΔΕ Διαφόρων Ειδικοτήτων
2
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
2
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
1
ΔΕ Τηλεφωνητών
1
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
4
ΠΕ Νομικών
1
ΥΕ Καθαριότητας
2
ΤΑΠΙΤ
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
2
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
3
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
1
ΜΤΠΥ
ΠΕ Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών
1
ΠΕ Πληροφορικής / Προγραμματιστών -Αναλυτών
1
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
1
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
2
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ Διοικητικού
9
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
39
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
455
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
4
ΔΕ Τηλεφωνητών
1
ΔΕ Υδραυλικών
1
ΔΕ Διαφόρων Ειδικοτήτων
2
ΠΕ Διοικητικού
59
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
722
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1
ΠΕ Νομικών
16
ΠΕ Πληροφορικής
12
ΠΕ Προγραμματιστών
1
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
157
ΤΕ Μηχανικών
1
ΤΕ Πληροφορικής
23
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
3
ΥΕ Διαφόρων Ειδικοτήτων
11
ΥΕ Επιμελητών/Κλητήρων
4
ΥΕ Καθαριότητας
3
ΥΕ Οδηγών
1

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου