Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Πριμ έως 60% για προϊόντα αλιείας

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων είναι η 29η/5/2015

Ανοιξε νέο πρόγραμμα για μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας. Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως 60%.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων είναι η 29η Μαΐου 2015.

Η αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποιητικής βιομηχανίας, αποτελεί έναν οικονομικό κλάδο με πολύ μικρή συμμετοχή στο συνολικό ΑΕΠ της Ελλάδος.

Το οικοσύστημα του κλάδου της αλιείας αποτελείται από τρεις βασικούς άξονες: α) τη συλλεκτική αλιεία η οποία συμπεριλαμβάνει και την αλιεία εσωτερικών υδάτων (λιμνών, ποταμών κ.λπ.), β) τις υδατοκαλλιέργειες (συμπεριλαμβανομένων και αυτών των γλυκέων υδάτων) και γ) τη μεταποιητική βιομηχανία μαζί με την εμπορία.

Στην Ελλάδα η συλλεκτική αλιεία καταλαμβάνει το 0,30% του ΑΕΠ της χώρας, οι υδατοκαλλιέργειες το 0,25%, ενώ ο μεταποιητικός κλάδος μόλις το 0,07%. Παρατηρεί, λοιπόν, κανείς εύκολα τη σαφή υστέρηση στη μεταποιητική βιομηχανία και στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει ένα επενδυτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στο να καταστήσει ελκυστικό για επενδύσεις τον κλάδο της αλιείας.

Το πρόγραμμα αφορά το Μέτρο 2.3: «Μεταποίηση και Εμπορία» του άξονα προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013. Στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας:

Δράση 1: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης. Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση ή την ίδρυση και τη μετεγκατάσταση μονάδων.

Δράση 2: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας. Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και τη μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων εμπορίας.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω δράσεων χρηματοδοτούνται δράσεις σχετικά με:

• Iδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων, στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στη διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, στην παραγωγή ή την εμπορία νέων προϊόντων, στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

• Επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και τη μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον καταναλωτή.

• Επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και απομάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια διοξίνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία.

• Ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά.

Σκάφη με την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή πρακτικής σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, αξιοποιώντας τα στοιχεία φρεσκάδας των αλιευμάτων και εισάγοντας στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα επεξεργασμένα και με ταυτότητα.

• Ιδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερχόμενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και την υδατοκαλλιέργεια (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής ή εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή αποθηκευτικοί χώροι) για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής παρουσίασης του προϊόντος.

• Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.

• Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και κατ' ανώτερο 3.000.000 ευρώ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων είναι η 29η/5/2015.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 60%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου