Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Έως τις 28 Φεβρουαρίου οι προτάσεις για την προώθηση αγροτικών προϊόντων


Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων σε αγορές της ΕΕ και Τρίτων Χωρών, στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και (ΕΚ) 501/2008 της Επιτροπής, μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το τρέχον έτος, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2015. Τα εν λόγω προγράμματα διάρκειας 1-3 ετών, είναι συγχρηματοδοτούμενα και ενισχύονται κατά 50% από κοινοτικούς πόρους, 20% από εθνικούς και 30% από την ιδία συμμετοχή των δικαιούχων. Για τα συγκεκριμένα προγράμματα οι αιτήσεις υποβάλλονταν δυο φορές κάθε χρόνο, όμως για το 2015 κατ’ εξαίρεση θα υποβληθούν μόνο μία. Να υπενθυμίσουμε ότι ο νέος Κανονισμός ΕΕ 1144/2014 που αφορά την προώθηση αγροτικών προϊόντων και δημοσιεύθηκε στις 4/11/2014, θα ξεκινήσει την εφαρμογή του από την 1η Δεκεμβρίου του 2015.

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν οι αντιπροσωπευτικές στον τομέα τους Επαγγελματικές και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (επιχειρήσεις ιδιωτικές-συνεταιριστικές, Ομάδες Παραγωγών, Ν.Π.Δ.Δ. και συμπράξεις ή ενώσεις αυτών). 

Τα επιλέξιμα προϊόντα περιλαμβάνονται στο Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 501/2008 και αφορούν μεταξύ άλλων νωπά και μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο, ελιές, οίνοι ΠΟΠ & ΠΓΕ, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, μέλι κ.ά. Προωθούνται επίσης, προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, βιολογικά, που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. 

Διαβάστε το σχετικό Κανονισμό 

Οι προωθητικές ενέργειες αφορούν κυρίως εκστρατείες ενημέρωσης, εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, διαφημιστικές καταχωρήσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, δημόσιες σχέσεις, ενημερωτικό υλικό, επισκέψεις στη χώρα μας εμπορικών αντιπροσώπων κ.α. 

Σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό, οι προτάσεις προγραμμάτων:

  • αποστέλλονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, υπογεγραμμένες και χρονολογημένες από το αρμόδιο άτομο για το πρόγραμμα,
  • συμπληρώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Πρέπει να επισυνάπτεται μια σύντομη περίληψη της πρότασης σε μία ή περισσότερες άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από το συμπληρωμένο έντυπο πληροφοριών σχετικά με την προτείνουσα οργάνωση, πρέπει να υποβληθεί μια ανάλυση στρατηγικής και εμπορίας, συνοδευόμενη από μια συνοπτική περιγραφή του γενικού πλαισίου του προτεινόμενου προγράμματος. 


Τα προγράμματα που αφορούν πολλές χώρες πρέπει να παράσχουν τις κατωτέρω πληροφορίες: 

Θα πρέπει να ορίζεται συντονιστής μεταξύ των συμμετεχουσών οργανώσεων και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Ο ρόλος του εν λόγω κράτους μέλους - συντονιστή είναι να διαχειρίζεται: 

- την υποβολή εκθέσεων (ενδεχομένως κατ’ εξουσιοδότηση από άλλα κράτη μέλη που επίσης συμμετέχουν στο πρόγραμμα) 

- την εξέταση υλικού (ενδεχομένως κατ’ εξουσιοδότηση από άλλα κράτη μέλη που επίσης συμμετέχουν στο πρόγραμμα), 

- αν είναι δυνατόν, των πληρωμών (που ορίζονται στην προαναφερθείσα προηγούμενη συνεδρίαση, κατ’ εξουσιοδότηση από άλλα κράτη μέλη που επίσης συμμετέχουν στο πρόγραμμα), 

- την οργάνωση των συνεδριάσεων της ομάδας παρακολούθησης. 

Οι προτάσεις των προγραμμάτων πρέπει να παρέχουν τις κατωτέρω γενικές πληροφορίες: 

1. να αναφέρουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οργανώσεις· 

2. να αναφέρουν τις στοχευόμενες αγορές (χώρες προορισμού) και τις στοχευόμενες ομάδες. Η πρόταση μπορεί να απευθύνεται σε μία χώρα ή σε πολλές χώρες, αλλά πρέπει να υποβάλλεται ανά χώρα. Αν προβλέπονται η ίδια στρατηγική, οι στοχευόμενες ομάδες και/ή οι λύσεις για πολλές αγορές, αυτό θα πρέπει να αναλύεται ρητώς στην πρόταση του προγράμματος· - να προσδιορίζουν τις αγορές. 

3. να περιγράφουν τους στόχους του προγράμματος και τους τρόπους με τους οποίους σχετίζονται με τις προτεινόμενες ενέργειες· 

4. να περιγράφουν τους πόρους που διαθέτουν, διευκρινίζοντας ιδίως τα ονόματα των φορέων που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των προγραμμάτων ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιλεγούν (υπηρεσίες επικοινωνιών, υπηρεσίες σχεδιασμού, υπηρεσίες Τύπου, ερευνητικοί οργανισμοί, κ.λπ.) 

5. να παρέχουν μια λεπτομερή περιγραφή του έργου ανά τύπο ενέργειας (εκστρατείες στα ΜΜΕ, διαφήμιση σε μη μαζικά μέσα, σεμινάρια, συνέδρια συμμετοχή σε προβολές, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις· εκστρατείες Τύπου κ.λπ.), διευκρινίζοντας, αν είναι δυνατό, τον οργανισμό εκτέλεσης ο οποίος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή κάθε ενέργειας. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες για τις ενέργειες μπορεί να τροποποιηθούν μέσω μιας τυπικής τροποποίησης που επικυρώνεται από τον αρμόδιο εθνικό φορέα βάσει μιας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών που ήδη έχουν αναληφθεί, ή στις περιπτώσεις όπου προκύπτει μείζον γεγονός μετά την υπογραφή της σύμβασης· 

6. να παρέχουν ένα λεπτομερές προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του προγράμματος. 

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων & Προώθησης Προϊόντων, Αχαρνών 2, 101 76. Η τελική έγκριση των προγραμμάτων πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (minagric.gr) ή στα τηλέφωνα: 210 2124039, 210 2124009, 210 212 4049, 210 2124008 και 210 2124033.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου