Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

54 προσλήψεις ειρηνοδικών με γραπτές και προφορικές εξετάσεις

Δικηγόροι, πτυχιούχοι Νομικής με μεταπτυχιακό και πτυχιούχοι πολιτικού και νομικού τμήματος της Νομικής μπορούν να γίνουν ειρηνοδίκες

Γραπτό διαγωνισμό για την πρόσληψη 54 ειρηνοδικών Δ' τάξεως προκήρυξε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Δικηγόροι και νομικοί, 25-40 ετών, μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου 2015 στο μέγαρο του Αρείου Πάγου.Αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλουν, μαζί με παράβολο 20 ευρώ, ως εξέταστρα, πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. Προς το παρόν ξεκινά η προετοιμασία, καθώς ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στα εξής μαθήματα:

α) αστικό δίκαιο

β) εμπορικό δίκαιο

γ) πολιτική δικονομία

δ) ποινικό δίκαιο

ε) ποινική δικονομία και

στ) στοιχεία ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζονται από τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και ως προς δε την ηλικία όσοι έχουν συμπληρώσει το 25ο και δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Δέκα δικαιολογητικά
Συγκεκριμένα, όποιος/α επιθυμεί να διαγωνιστεί οφείλει να υποβάλει στη Γραμματεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αίτηση απευθυνόμενη στον πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού, στην οποία να αναγράφεται το όνομα, το επώνυμο και τα ονόματα του πατέρα και της μητέρας και να σημειώνεται η διεύθυνση της κατοικίας και ο αριθμός του τηλεφώνου του/της.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα παρακάτω δέκα δικαιολογητικά:

1 Αντίγραφο πτυχίου νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή της οικείας υπηρεσίας, ή αντίγραφο πτυχίου νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος νομικών σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις) ή αντίγραφο πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων πολιτικού και νομικού της νομικής σχολής, ώστε να αποδεικνύουν μία από τις ιδιότητες που απαιτούνται από το άρθρο 77Α του Ν. 1756/1988 (Α' 35), όπως ισχύει.

2 Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, εφόσον έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες το πολύ από την ημέρα της γέννησης.

3 Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, προκειμένου για άνδρες ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει το έτος γέννησης, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

4 Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής τους από αυτή.

5 Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

6 Πιστοποιητικό του Εισαγγελέα του τόπου καταγωγής και του τόπου κατοικίας του ότι δεν παραπέμφθηκε με οριστικό βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα, από τα αναφερόμενα στο άρθρο 37, παράγραφος 1, περ. ε' του ανωτέρω Κώδικα, όπως ισχύει.

7 Πιστοποιητικό της υπηρεσίας που υπηρετεί, αν πρόκειται για δικαστικό λειτουργό ή δικαστικό υπάλληλο, ή δημόσιο υπάλληλο, ή πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου, αν πρόκειται για δικηγόρο, ότι δεν έχει παυθεί για λόγους ποινικής καταδίκης ή ανεπάρκειας ή πειθαρχικού αδικήματος.

8 Σε περίπτωση υποψηφίου δημοσίου υπαλλήλου που έχει διατελέσει δικηγόρος, πέραν του ανωτέρω πιστοποιητικού της υπηρεσίας του, και πιστοποιητικό ομοίου περιεχομένου από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.

9 Βεβαίωση του γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου του οικείου Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του/της ότι υπέβαλε αίτηση για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί στο δικαστικό συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.

10 Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Ο διορισμός
Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά τον χρόνο διορισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού όσο και κατά τον χρόνο διορισμού.

Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού όσο και κατά τον χρόνο διορισμού. Για τους επιτυχόντες θα καταρτιστεί πίνακας κατά σειρά επιτυχίας, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Από τους επιτυχόντες αυτούς θα διορίζονται κατά τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα και θα τοποθετούνται στις κενές ή κενούμενες θέσεις Ειρηνοδικών.

Η εξέταση της υγείας αυτών που θα επιτύχουν στον διαγωνισμό θα γίνει κατά το σύστημα που ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου