Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

ΟΑΕΔ: Καθοδήγηση σε ανέργους να στήσουν επιχείρηση μέσω νέου προγράμματος

Ενα πρωτότυπο πρόγραμμα για την είσοδο στον επιχειρηματικό «στίβο» 3.000 ανέργων ηλικίας από 18 - 29 ετών θέτουν σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ο ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, με απόφαση του ειδικού γραμματέα διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ Γιώργου Ιωαννίδη, εντάσσεται στο ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18 - 29 Ετών».

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης σε 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών για την ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων. Δεδομένη θεωρείται - αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση - η χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα επιλεγούν. Κι αυτό διότι πρέπει να δοκιμαστεί η λειτουργικότητα του προγράμματος.

Για την υλοποίηση της πράξης θα εκδοθεί σχετική πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ, η οποία θα προβλέπει την υποβολή αίτησης των ενδιαφερόμενων με συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής τους ιδέας. Από όσους ανέργους υποβάλλουν αίτηση, θα επιλεγούν αρχικά να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 5.000 άτομα. Η επιλογή, θα γίνει βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (διάρκεια ανεργίας, συσχέτιση επιχειρηματικής ιδέας με πυλώνες Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης) και με ποσόστωση ως προς το φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα στηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα,μέσω της οποίας θα κοινοποιηθεί η επιχειρηματική ιδέα που στη συνέχεια με την κατάλληλη καθοδήγηση θα μετατραπεί σε επιχειρηματικό σχέδιο.

Οι 5.000 άνεργοι που θα επιλεγούν στην αρχική φάση, θα κληθούν να παρακολουθήσουν ένα πενθήμερο σεμινάριο συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η υλοποίηση του θα πραγματοποιηθεί από τους εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υποβολή των επιχειρηματικών ιδεών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της ωριμότητας των υποβληθεισών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επιχειρηματικών ιδεών από πιστοποιημένο μητρώο αξιολογητών και από τη διαδικασία, βάσει διαμορφωμένων κριτηρίων, θα επιλεγούν 3.000 ωφελούμενοι που θα έχουν υποβάλλει τις πιο ώριμες επιχειρηματικές ιδέες.

Στους τελικούς 3.000 επιλεχθέντες θα παρασχεθούν υπηρεσίες καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση και μετατροπή των επιχειρηματικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια. Κάθε ωφελούμενος θα πραγματοποιήσει έξι συνεδρίες coaching σε συνεργασία με έναν καθοδηγητή, εκ των οποίων η μία συνεδρία δια ζώσης και οι πέντε εξ αποστάσεως. Μετά το τέλος των συνεδριών, οι ωφελούμενοι θα υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τα τελικά επιχειρηματικά τους σχέδια και άσχετα αν υπάρξει χρηματοδότηση ή όχι, η πορεία τους, θα παρακολουθείται για τους έξι επόμενους μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου