Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Προχωράει η διαδικασία για την πρόσληψη δασολόγων και δασοπόνων για τους δασικούς χάρτες

Με την ΚΥΑ 158969/2987/18.9.2017 (Β´ 3327) εγκρίθηκε η πρόσληψη 70 Δασολόγων και 30 Δασοπόνων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στην εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.

Για την έκδοση της προκήρυξης των θέσεων αυτών από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. είναι απαραίτητη η κατανομή τους στις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, ανάλογα με τις απαιτούμενες ανάγκες των οργανικών μονάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dasarxeio.com, η Γενική Διεύθυνση του ΥΠΕΝ έχει ολοκληρώσει την κατανομή των θέσεων (70 δασολόγοι και 30 δασοπόνοι), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προσωπικού κάθε υπηρεσίας και έχει αποστείλει την σχετική εισήγηση στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση της προκήρυξης πρόσληψης.

Από την κατανομή αυτή προκύπτει ότι και στις 54 Διευθύνσεις Δασών περιλαμβάνεται θέση/εις δασολόγου. Πιο συγκεκριμένα, σε μια Δ/νση Δασών υπάρχουν τρεις θέσεις δασολόγου, σε 14 Δ/νσεις Δασών υπάρχουν από δυο θέσεις, ενώ στις υπόλοιπες 39 Δ/νσεις Δασών αναλογεί από μία θέση. Όσο αφορά τις θέσεις δασοπόνων, σε 30 Δ/νσεις Δασών υπάρχει από μια θέση.

Επειδή η πρόσληψη των 100 ατόμων γίνεται για την απασχόλησή τους σε εργασίες που αφορούν αποκλειστικά τους δασικούς χάρτες θεωρείται βέβαιο ότι ως επιθυμητό προσόν θα ζητηθεί η εξειδικευμένη γνώση GIS και διαχείρισης βάσεων γεωχωρικών δεδομένων. Επιπλέον, η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε εργασίες δασικών χαρτών (κατάρτιση έως και την κύρωση) καθώς και προηγούμενη απασχόληση στη δασική υπηρεσία πιθανόν να παίξουν ρόλο ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα στην μοριοδότηση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου