Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Προκήρυξη για 119 θέσεις ΟΒΑ στον Στρατό Ξηράς

Προκηρύσσονται εκατόν δέκα εννέα (119) θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών Δυνάµεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1), οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017. Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα και τους έχει απονεµηθεί οποιαδήποτε ειδικότητα , θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την 31 Οκτωβρίου 17 (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα), όπως παρακάτω: 
α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν εφόσον απολύονται οριστικά, έως 31 Δεκεμβρίου 17. 

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους. 

Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ηµεροµηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις του Στρατού Ξηράς. Σε περίπτωση που επιτυχόντες οπλίτες απολυθούν πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η επανακατάταξή τους γίνεται την καθοριζόµενη ηµεροµηνία επανακατάταξης των εφέδρων και εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, γίνεται κατά τις ηµεροµηνίες κατάταξης της αµέσως επόµενης Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ). Οι έφεδροι επανακατατάσσονται, την ηµεροµηνία που καθορίζεται µε την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. 

Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν, µέσα σε πλαστικό διαφανή φάκελο µε έλασµα, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευµα την τελευταία πενταετία, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη από εισαγγελική αρχή για κακούργηµα και για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωµοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκληµα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Επίσης, µε την ίδια αίτηση - δήλωση, εξουσιοδοτούν τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, εφόσον δεν κατατίθεται από τους ίδιους. 

β. Φωτοαντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνοµικού δελτίου ταυτότητάς τους. 

Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάµεις, επιπλέον απαιτείται: 
α. Βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασµού τους και ότι δεν έχει επιβληθεί εφάπαξ ή αθροιστικά πειθαρχική φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ηµερών, κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 
β. Αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως την 31 Οκτωβρίου 17 ως ακολούθως: α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, µόνον εφόσον απολύονται οριστικά έως 31 Δεκεμβρίου 17. β. Από τους εφέδρους, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής τους, εφόσον δεν παρήλθαν τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. 



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου