Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Με αντικείμενο σπουδών τις Κοινωνικές Επιστήμες το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων πανευρωπαϊκά


Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (έτος 2015), μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης έχει ως αντικείμενο σπουδών τις κοινωνικές επιστήμες (33,8%), σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠ.

Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά:
 • οι επιστήμες των μηχανικών (13,9%),
 • οι επιστήμες υγείας (13,7%),
 • οι ανθρωπιστικές επιστήμες (11%),
 • οι φυσικές επιστήμες (10,3%),
 • οι επιστήμες εκπαίδευσης (9,3%),
 • οι επιστήμες υπηρεσιών (3,7%) και
 • οι γεωργικές επιστήμες (1,7%).


Στο Σχήμα 6, παρουσιάζεται η κατανομή των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης ανά φύλο και αντικείμενο σπουδών στην Ευρώπη των 28.

Οι γυναίκες απόφοιτοι υπερτερούν αριθμητικά έναντι των ανδρών σε 5 από τις 8 κατηγορίες, με βάση το αντικείμενο σπουδών και συγκεκριμένα στους τομείς:
 • των κοινωνικών επιστημών (21,1%),
 • των επιστημών υγείας (10,4%),
 • της εκπαίδευσης (7,7%),
 • των ανθρωπιστικών επιστημών (7,6%) και
 • των υπηρεσιών (2%).

Οι άνδρες απόφοιτοι υπερτερούν αριθμητικά μόλις σε δυο κατηγορίες:
 • στις επιστήμες των μηχανικών (10,4%) και
 • των φυσικών επιστημών (6,2%),
ενώ, σε μία κατηγορία, αυτή των γεωργικών επιστημών, τα ποσοστά των αποφοίτων ανδρών και γυναικών εμφανίζονται μοιρασμένα εξίσου στο 0,9%.


Στην Ελλάδα οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης (Σχήμα 7) προτιμούν σε μεγάλο ποσοστό τους τομείς:
 • των κοινωνικών επιστημών (32,4%).

Ακολουθούν οι τομείς:
 • των επιστημών μηχανικών (18,1%),
 • των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών (11,4%),
 • των φυσικών επιστημών (11,8%),
 • των επιστημών υγείας (10,9%),
 • της εκπαίδευσης (9,8%),
 • των γεωργικών επιστημών (4%) και
 • των υπηρεσιών (1,6%).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου