Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 2.868 ατόμων στην Πρωτοβάθμια Υγεία


Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του 4ετούς προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει σήμερα Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 και ώρα 09:00 και λήγει την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει με την πάροδο της 4ης Σεπτεμβρίου 2017.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α’:ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ της παρούσας, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου tomy.moh.gov.gr.

Ποιες και πόσες είναι οι θέσεις

Πιο συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν σε:

* 956 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και σε έλλειψη αυτών ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας.

* 239 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής.

* 478 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη αυτών ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής. Σε έλλειψη ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών/τριών.

* 239 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

* 478 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Σε έλλειψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

* 478 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).

Ο ρόλος και η ευθύνη των ΤΟΜΥ

Έργο των ΤΟΜΥ είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (προαγωγή, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία). Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, κάθε ΤΟΜΥ θα έχει την ευθύνη πληθυσμού 10.000-12.000 κατοίκων, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις (νησιά, ορεινοί πληθυσμοί) μπορεί ο πληθυσμός ευθύνης των ΤΟΜΥ να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από 10.000-12.000 κατοίκους.

Όπως περιγράφεται κατά την προκήρυξη, οι ΤΟΜΥ λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και μεταξύ των επιδιωκόμενων στόχων τους είναι: η προαγωγή και αγωγή υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν, η ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων αγωγής και προαγωγής της υγείας στο επίπεδο της οικογένειας, της εργασίας, των σχολικών μονάδων και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς και δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, η πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, η συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους, η αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων υγείας και η κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, καθώς και η ενδεχόμενη παραπομπή τους στα Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας ή στα νοσοκομεία.

Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ΤΟΜΥ είναι και η προγραμματισμένη φροντίδα ενηλίκων και παιδιών, η συνδιαχείριση με τον θεράποντα ιατρό χρόνιων ασθενών, η κατ’ οίκον φροντίδα υγείας, κατ’ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον αιμοληψία σε μη δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες τους μονάδες ΠΦΥ, η συμβουλευτική και υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες, η αναγνώριση και ανίχνευση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και αντίστοιχα η αναγνώριση και ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς εξαρτήσεων, η εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους και η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης, επιδημιολογικών στοιχείων και δεικτών υγείας και φροντίδας του πληθυσμού ευθύνης.

Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών της, η Ομάδα Υγείας διαχειρίζεται και επιλύει ζητήματα δημόσιας υγείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς δημόσιας υγείας τα οποία ανακύπτουν μέσω οργανωμένων παρεμβάσεων στον πληθυσμό ευθύνης της και συγκεκριμένα: ενημερώνεται για τις λοιμώξεις, τους παράγοντες κινδύνου και τις πηγές νοσηρότητας για τον πληθυσμό ευθύνης της, συνεργάζεται με τους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλει στη διαχείριση σχετικών με τη δημόσια υγεία ζητημάτων, ιδίως μέσω της συλλογής πρωτογενών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και την έκταση των προβλημάτων δημόσιας υγείας και των προσδιοριστικών τους παραγόντων.

Οι δράσεις υγείας που υλοποιεί η Ομάδα Υγείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές αφορούν ενδεικτικώς: εμβολιασμούς, προληπτικό, προσυμπτωματικό έλεγχο, προαγωγή της υγείας και συμβολή στη βελτίωση του τρόπου ζωής, και διαχείριση των χρόνιων ασθενών. Ο ιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

Το έργο των γιατρών για παιδιά και ενήλικες

Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο ιατρός ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: να διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους, να επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας, να συνδιαχειρίζεται τους χρόνιους ασθενείς και τις διαταραχές ψυχικής υγείας, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας, να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και φροντίδας, να συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής, να συμβάλλει στον συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας, να λαμβάνει, να διατηρεί και να ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ), αλλά και να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων.

Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, o ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής για τον παιδικό πληθυσμό οφείλει ιδίως: να παρέχει συστηματική, σφαιρική και διαχρονική παρακολούθηση της υγείας παιδιών και εφήβων, να αντιμετωπίζει ασθένειες και να διαχειρίζεται προβλήματα υγείας (έκτακτα, επείγοντα, χρόνια περιστατικά), να υλοποιεί εμβολιασμούς, φυματινοαντιδράσεις και να ελέγχει την εμβολιαστική κάλυψη, να υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους, αλλά και της γενικότερης φροντίδας του, να πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο παιδιών και εφήβων με ανάπτυξη και εφαρμογή καθολικών ανιχνευτικών προγραμμάτων ή επιλεκτικών λόγω παρουσίας επιβαρυντικών παραγόντων στο ιστορικό του παιδιού ή της οικογένειας, με βάση κατευθυντήριες οδηγίες, να ενσωματώνει την αναπτυξιακή παρακολούθηση και την εκτίμηση δυσκολιών/προβλημάτων συμπεριφοράς, να τηρεί το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, να συμπληρώνει το δελτίο αυτού και να χορηγεί τις βεβαιώσεις υγείας, να πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε νεογέννητα και φροντίδα μη περιπατητικών παιδιών με χρόνιες παθήσεις.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων, να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς, ιδίως σε θέματα σεξουαλικής υγείας και αντισύλληψης, εξαρτήσεων, διατροφικών διαταραχών και φροντίδα στην οικογένεια με σκοπό την υποστήριξη των γονέων στον γονικό τους ρόλο και την πρόληψη και πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και σε οικογένειες υψηλού κινδύνου και να εξασφαλίζει την κατάλληλη διασύνδεσή τους με εξειδικευμένα υποστηρικτικά πλαίσια.

Επίσης, να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας και με τοπικές αρχές, σχολεία και άλλους φορείς της κοινότητας. Ο σκοπός και οι στόχοι του κάθε προγράμματος, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας, καθορίζονται με βάση την εκτίμηση αναγκών υγείας της κοινότητας καθώς και τις επιμέρους ανάγκες των συνεργαζόμενων φορέων.

Το έργο των νοσηλευτών

Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο/η νοσηλευτής/-τρια οφείλει ιδίως: να προάγει την υγεία του πληθυσμού, να αξιολογεί και παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας (θεραπεία, υποστήριξη, πρόληψη και αποκατάσταση) στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινότητα, να αποβλέπει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων, να συμμετέχει ενεργά στον συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας καθώς και να συμβάλλει στη διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, να συντείνει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, να εκτιμά τις ανάγκες, να σχεδιάζει και να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και να εκπαιδεύει τους φροντιστές των ασθενών, να παρακολουθεί περιοδικά χρόνιους πάσχοντες ασθενείς, να συμμετέχει στη διατήρηση και ανανέωση του ατομικού ιστορικού υγείας και καταχωρίζει στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητες ευθύνης του, να αναλαμβάνει την εκπαίδευση ασθενών με στόχο την αυτοφροντίδα και τη βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπευτική αγωγή.

Το έργο των επισκεπτών/τριών Υγείας

Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο/η επισκέπτης/-τρια υγείας οφείλει ιδίως: να στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, να βελτιώνει τους όρους και τις συνθήκες στην ποιότητα ζωής στην κοινότητα, να υλοποιεί παρεμβάσεις και δράσεις προαγωγής υγείας, να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, να συμμετέχει στον σχεδιασμό προγραμμάτων και παρεμβάσεων για την υγεία του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο εξειδικεύοντας την εφαρμογή των πολιτικών υγείας, να συμμετέχει στον σχεδιασμό προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας, να υλοποιεί προγράμματα εμβολιασμού στην κοινότητα, να διενεργεί προσυμπτωματικό έλεγχο με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση παθογένειας, σε πρώιμο στάδιο, στο σχολικό περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον καθώς και σε ομάδες πληθυσμού με ιδιαιτερότητες όπως οι καταυλισμοί των μεταναστών ή των αθιγγάνων.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει ουσιαστικό διασυνδετικό ρόλο μεταξύ των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των δομών του ΕΣΥ για τη διαχείριση των παραπομπών έπειτα από εκτίμηση των αναγκών του ατόμου ή της οικογένειας.

Το έργο των κοινωνικών λειτουργών

Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο/η κοινωνικός/-ή λειτουργός οφείλει ιδίως: να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών και του τρόπου ζωής για την άρση των ανισοτήτων στην υγεία, να προσφέρει υπηρεσίες που έχουν σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών, να εκτιμά, να καταγράφει και να παρεμβαίνει στους βιοψυχοκοινωνικούς παράγοντες της υγείας και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού ευθύνης, να συμβάλλει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων και δράσεων αγωγής και προαγωγής υγείας, να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα παιδικής προστασίας, προστασίας υπερηλίκων, αναπήρων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, να φροντίζει για τη διασύνδεση των δομών και των φορέων μεταξύ τους με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των ληπτών υπηρεσιών υγείας στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Το έργο του διοικητικού προσωπικού

Το διοικητικό προσωπικό της Ομάδας Υγείας έχει ως έργο ιδίως τη διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της λειτουργίας της Ομάδας Υγείας, την υποστήριξη των ληπτών υπηρεσιών υγείας, τη διαχείριση των προγραμματισμένων επισκέψεων και την παρακολούθηση του χρόνου αναμονής, τη διοικητική, οργανωτική και λειτουργική αλληλεπίδραση μεταξύ της Ομάδας Υγείας, των ληπτών υπηρεσιών υγείας και των άλλων σχετιζόμενων με αυτούς φορέων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου