Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

395 προσλήψεις εποχικών στο ΚΕΕΛΠΝΟ


Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγείας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες:
Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές5
Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές65
Διασώστες/Πλήρωμα Ασθενοφόρου40
Επιδημιολόγοι Πεδίου5
Επισκέπτες Υγείας5
Ιατροί82
Κοινωνικοί Λειτουργοί53
Μαίες8
Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ76
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού5
Συντονιστές Πεδίου3
Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων8
Ψυχολόγοι40

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων της παρούσας πρόσκλησης, και θα καταρτίσει σχετικούς προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων, οι οποίοι θα δημοσιοποιηθούν με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.


(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, ώρα 15:00)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου