Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Από 27 Φεβρουαρίου αιτήσεις για τις νέες άδειες φύτευσης οινάμπελων


Ανοίγει στις 27 Φεβρουαρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την απόκτηση αδειών φύτευσης οινάµπελων, µε τη σχετική υπουργική απόφαση να έχει πάρει το δρόµο του Εθνικού Τυπογραφείου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Φέτος οι άδειες για τα περίπου 6.400 στρέµµατα (το 1% της έκτασης) θα µοιραστούν σε επίπεδο χώρας και όχι περιφέρειας όπως αρχικά προγραµµατιζόταν, ενώ θα συνεχιστεί η αβάντα στις µικρές εκµεταλλεύσεις (5-20 στρέµµατα) κάτι που αποτελεί «πολιτική επιλογή» κόντρα στο αίτηµα µερίδας του κλάδου για τη βοήθεια σε πιο οργανωµένους αµπελουργούς ώστε να µην υπάρχει θέµα µε την πρώτη ύλη. Όπως και πέρυσι, αίτηση θα µπορούν να κάνουν όλοι όσοι έχουν έστω και 1 στρέµµα γης, ενώ τώρα θα πριµοδοτούνται κυρίως οι νέοι αγρότες του 2016.
Αναλυτικότερα στην ΥΑ που παρουσιάζει η Agrenda, ορίζονται τα εξής: 


Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από 27 Φεβρουαρίου µέχρι 27 Μαρτίου. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιµότητας. Κριτήρια Επιλεξιµότητας

Για να είναι επιλέξιµες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεµάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης µε την έκταση που αιτείται. Η αιτούµενη για άδεια νέας φύτευσης έκταση δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεµάχια και ως ελάχιστη αιτούµενη έκταση ανά αγροτεµάχιο ορίζεται το 1 στρέµµα. Η εν λόγω εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόµενες.


Κριτήριο Α

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι). Θεωρείται ότι πληρούται το κριτήριο αυτό, αν ο αιτών ανήκει σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) Φυσικά πρόσωπα ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, που φυτεύουν οινοποιήσιµα αµπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι).
β) Νοµικά πρόσωπα µε φυσικό πρόσωπο που εγκαθίσταται ως επικεφαλής της εκµετάλλευσης και ασκεί αποτελεσµατικό και µακροχρόνιο έλεγχο στο νοµικό πρόσωπο και φυτεύει για πρώτη φορά αµπέλια («νεοεισερχόµενος») και είναι ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης. 
Για το κριτήριο Α ο παραγωγός µαζεύει 3 µόρια.


Κριτήριο Β

Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Το κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
1. Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιµα αµπέλια και δεσµεύεται να συµµορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών µε τους κανόνες βιολογικής παραγωγής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
2. Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιµα αµπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρµόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής του πρώτου εδαφίου σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευθεί µε αµπέλια, επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης. 
3. Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιµα αµπέλια και δεσµεύεται να συµµορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών µε εθνικά συστήµατα πιστοποίησης για ολοκληρωµένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
4. Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιµα αµπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρµόσει εθνικά συστήµατα πιστοποίησης για ολοκληρωµένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που κατέχει µε αµπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης. 
5. Το ή τα συγκεκριµένα αγροτεµάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές µε αναβαθµίδες. 
Για το κριτήριο Β ο παραγωγός µαζεύει 1 µόριο


Κριτήριο Γ

Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς 
Το κριτήριο πληρούται αν το ή τα συγκεκριµένα αγροτεµάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε ένα από τα ακόλουθα είδη περιοχών:
α) περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόµετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, µη συµπεριλαµβανοµένων υψιπέδων. 
β) µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, 
Για το κριτήριο Γ ο παραγωγός µαζεύει 1 µόριο.


Κριτήριο ∆

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων. Το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών: 
α) διαθέτει σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου - Ο.Σ.∆.Ε του προηγούµενου έτους ελάχιστη έκταση γεωργικής εκµετάλλευσης 5 στρέµµατα. 
και επιπλέον
β) έχει στην κατοχή του αµπελουργική εκµετάλλευση, µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου και ανήκει σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα µε την έκτασή της, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. 
Για αµπελουργική εκµετάλλευση από 5 έως 20 στρέµµατα ο αιτών µαζεύει 3,5 πόντους.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση από 20 έως 30 στρέµµατα ο αιτών µαζεύει 2,45 πόντους.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση άνω των 30 στρεµµάτων ο αιτών µαζεύει 1,75 πόντους.


Κριτήριο Ε

Προηγούµενη συµπεριφορά του παραγωγού. Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει αµπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια, ή χωρίς δικαίωµα φύτευσης. Για το κριτήριο Ε ο παραγωγός µαζεύει 1,5 µόρια.


Άγνωστη η πορεία των αδειών χωρίς ενισχύσεις

Οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης αµπελώνων είναι ένα από τα ζητήµατα που αναµένεται να επηρεάσει τη ζήτηση για τις νέες άδειες φύτευσης. Το κόστος για τη φύτευση φτάνει τα 1.200 ευρώ ανά στρέµµα αλλά η δεδοµένη, µέχρι στιγµής, απροθυµία της Κοµισιόν να δώσει στη χώρα µας το δικαίωµα να πριµοδοτήσει τις νέες άδειες, βάζει σε δεύτερες σκέψεις ειδικά τους µικρούς αµπελουργούς και τους νεοεισερχόµενους του κλάδου.
Η ελληνική πλευρά συνεχίζει τις πιέσεις προς την Κοµισιόν για το θέµα της χρηµατοδότησης, έχοντας ως εναλλακτική τα Σχέδια Βελτίωσης που µπορούν να χρηµατοδοτήσουν τις νέες φυτεύσεις. Ωστόσο, αν τελικά προχωρήσει η συγκεκριµένη «εναλλακτική», τότε η πριµοδότηση των φυτεύσεων αναµένεται να ανοίξει µόνο για Οµάδες Παραγωγών και άλλα συλλογικά σχήµατα ή νοµικά πρόσωπα.


Κυρώσεις σε όσους αργούν να φυτεύσουν

Άλλωστε δεν είναι λίγοι όσοι πήραν άδεια τον Αύγουστο αλλά δεν προχώρησαν ακόµα µε τις νέες φυτεύσεις περιµένοντας το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης. Ωστόσο υπάρχουν κυρώσεις για όσους δεν ενεργοποιήσουν τις άδειές τους εντός µίας τριετίας, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η ΥΑ. Συγκεκριµένα αναφέρει τα εξής:
1. Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιµοποιήσει την χορηγούµενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούµενης έκτασης εντός του προβλεπόµενου χρονικού ορίου των τριών ετών, τότε υπόκεινται σε αποκλεισµό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόµενα ηµερολογιακά έτη εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένστασή του για ανωτέρα βία σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον Καν (ΕΕ) 1306/2013.
2. Αν µετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός χρησιµοποίησε την χορηγούµενη άδεια φύτευσης καταστρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία η αίτησή του είχε λάβει βαθµολόγηση, τότε υπόκεινται σε αποκλεισµό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης και από όλα τα κοινοτικά και εθνικά προγράµµατα στήριξης της αµπελοκαλλιέργειας για τα πέντε επόµενα ηµερολογιακά έτη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου