Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Πώς θα πιάσετε δουλειά στo Dubai


Ευκαιρίες εργασίας σε άλλες χώρες αναζητούν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες τα τελευταία χρόνια της κρίσης, ελπίζοντας σε μία νέα αρχή.

Εκτός από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί Έλληνες στρέφονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου η κατασκευαστική δραστηριότητα βρίσκεται σε οργασμό και χιλιάδες είναι οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται.

Αν κάποιος λοιπόν θελήσει να αναζητήσει την τύχη του εκεί, θα πρέπει αρχικώς να γνωρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύµβαση της Χάγης του 1961 (σφραγίδα apostille), εποµένως οποιοδήποτε ελληνικό δηµόσιο έγγραφο (πτυχίο, πιστοποιητικό, κλπ.), προκειµένου να γίνει δεκτό από τις Αρχές της χώρας, θα πρέπει να ακολουθήσει την προξενική διαδικασία θεώρησης (µετάφραση από την Μεταφραστική Υπηρεσία τουελληνικού ΥΠΕΞ και εν συνεχεία επικύρωσή της από την Πρεσβεία των ΗΑΕ στην Αθήνα ή την Πρεσβεία της Ελλάδας στα ΗΑΕ).

Άδεια παραµονής 

Οι Έλληνες που εισέρχονται στη χώρα λαµβάνουν κατά την άφιξή τους τουριστική άδεια παραµονής χρονικής διάρκειας 30 ηµερών. Μετά το πέρας των 30 ηµερών είτε θα πρέπει να έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση άδειας παραµονής (ως κατοίκου, residence visa) είτε να εξέλθουν από τη χώρα. 

- Όλοι οι ταξιδιώτες µε προορισµό τα ΗΑΕ θα πρέπει να έχουν διαβατήριο µε διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 6 µηνών. Η αρμόδια Διεύθυνση κάθε Εμιράτου παρέχει την δυνατότητα παράτασης της τουριστικής άδειας εισόδου 30 ημερών για επιπλέον 30 ημέρες έναντι καταβολής αντιτίμου (170-200 ευρώ). 

- Άδεια παραµονής/ κατοίκου στα ΗΑΕ λαµβάνουν όσοι εργάζονται νόµιµα στη χώρα ή όσοι συστήσουν εταιρεία σε κάποιο από τα Εµιράτα ή σε Ελεύθερη Ζώνη των ΗΑΕ. 

- Σύµφωνα µε την ισχύουσα πρακτική τη διαδικασία έκδοσης άδειας παραµονής και εργασίας (residence permit) και το αντίστοιχο κόστος (περίπου 1.000-1.500 Ευρώ) τα αναλαµβάνει ο εργοδότης, που επέχει και ρόλο εγγυητή (sponsor). 

- Η µέγιστη διάρκεια ισχύος της άδειας παραµονής/ κατοίκου είναι 2 έτη, µετά τη λήξη της οποίας θα πρέπει να ανανεωθεί από τον ίδιο εργοδότη ή να εκδοθεί εκ νέου από διαφορετικό εργοδότη/ εταιρεία εγκατεστηµένη στα ΗΑΕ. 

- Η άδεια παραµονής εκδίδεται από τις αρµόδιες Εµιρατινές Αρχές και επικολλάται σε σελίδα του διαβατηρίου του κατόχου. 

- Κατόπιν έκδοσης της άδειας παραµονής, οι κάτοικοι της χώρας µε δική τους ευθύνη θα πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την έκδοση Εµιρατινής Ταυτότητας). 

- Οι Εµιρατινές αρχές έχουν θέσει εισοδηµατικά κριτήρια για τη δυνατότητα έκδοσης άδειας παραµονής/ κατοίκου σε µέλη οικογένειας αλλοδαπού που διαµένει νόµιµα στη χώρα (π.χ. housewife visa για σύζυγο κ.λπ.). 

- ∆ικαίωµα σε απόκτηση Εµιρατινής ιθαγένειας δεν έχει κανένας αλλοδαπός, ασχέτως µε τα χρόνια παραµονής του στα ΗΑΕ, ακόµη και αν έχει γεννηθεί στη χώρα. 

- Οι Έλληνες που εγκαθίστανται στη χώρα θα πρέπει να µετατρέψουν την ελληνική άδεια οδήγησης σε Εµιρατινή, κατόπιν µετάφρασής της στην αραβική από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και επικύρωσης
της µετάφρασης από την Πρεσβεία των ΗΑΕ στην Αθήνα ή την Πρεσβεία της Ελλάδας στα ΗΑΕ. 


Εργασία 

- Στα ΗΑΕ δεν υφίστανται κρατικοί φορείς εύρεσης εργασίας για αλλοδαπούς. 

- Αρµόδια Αρχή για την αναγνώριση πτυχίων είναι το Τµήµα Certificate Equivalency Department του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για την άσκηση ορισµένων επαγγελµάτων απαιτείται έγκριση και έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος (π.χ. ιατρικού κλάδου) από συγκεκριµένα Υπουργεία ή αρµόδιες ανά Εµιράτο τοπικές Αρχές. Τη διαδικασία για την αναγνώριση των ακαδηµαϊκών τίτλων σπουδών του απασχολούµενου την αναλαµβάνει, σύµφωνα µε την ισχύουσα πρακτική, ο εργοδότης (π.χ. Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού/ HR σε κάθε εταιρεία). 

- Για τους κατόχους τίτλων σπουδών ελληνικών ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων είναι απαραίτητη η επικυρωµένη µετάφραση των τίτλων σπουδών (στην αγγλική) (διαδικασία: αντίγραφο πτυχίου επικυρωµένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας,
επίσηµη µετάφραση από Μεταφραστική Υπηρεσία Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, επικύρωση µετάφρασης από την Ελληνική Πρεσβεία στο Abu Dhabi ή από την Πρεσβεία των ΗΑΕ στην Αθήνα).


Κοινωνική  Ασφάλιση 

- Ο εργοδότης/ εταιρεία έχει υποχρέωση να προσφέρει υγειονοµική περίθαλψη/ασφάλεια στους απασχολούµενους (µέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών) και αντίστοιχα εκδίδεται προσωπική κάρτα υγείας, την οποία ο δικαιούχος µπορεί να
χρησιµοποιήσει σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα (αναλόγως µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο µπορεί να καλύπτονται µόνο δαπάνες σε συγκεκριµένα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα). 

- Κατά τη διάρκεια της παραµονής αλλοδαπών µε τουριστική άδεια παραµονής (π.χ. διάστηµα εύρεσης εργασίας) ισχύει µόνο η ταξιδιωτική ασφάλεια, για την οποία θα πρέπει να προβλέψει κάθε επισκέπτης πριν την πραγµατοποίηση του ταξιδιού. 

- Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο δεν προβλέπεται συνταξιοδοτική µέριµνα. Κρατική συνταξιοδοτική µέριµνα υφίσταται µόνο για τους Εµιρατινούς πολίτες. 

- Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, προβλέπεται προαιρετική ασφάλιση των Ελλήνων εξωτερικού (αυτασφάλιση). 

Συνθήκες διαβίωσης 

Κύριες οµιλούµενες γλώσσες στη χώρα είναι η αραβική και η αγγλική, η οποία και χρησιµοποιείται ευρέως στην καθηµερινή επικοινωνία των κατοίκων της χώρας, που ως επί το πλείστον είναι αλλοδαποί. 

- Το νερό που χρησιµοποιείται στις κατοικίες προέρχεται από αφαλατωµένο νερό της θάλασσας και δεν είναι πόσιµο. 

- Στο Abu Dhabi αποκλειστικός πάροχος σταθερής/κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ είναι η κρατική εταιρεία Etisalat. Στο Dubai εκτός από την Etisalat οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται και από την κρατική εταιρεία Du. 

- ∆εν παρουσιάζονται ελλείψεις σε οικιακά είδη και τρόφιµα 

- Για το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια παραµονής/κατοίκου στα ΗΑΕ (residence visa/permit). Οι πιστωτικές κάρτες χρησιµοποιούνται ευρέως, όµως για την ηλεκτρονική πληρωµή λογαριασµών σε
κρατικούς φορείς (π.χ. για ηλεκτρικό, τηλέφωνο κ.λπ.) γίνονται αποδεκτές µόνο πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες τραπεζών εγκατεστηµένων στα ΗΑΕ. 

- Σε περίπτωση χρεών έναντι τραπεζών ενηµερώνονται άµεσα οι αστυνοµικές αρχές και δεν είναι εφικτή η έξοδος του οφειλέτη από τη χώρα δίχως πρώτα την αποπληρωµή αυτών των χρεών (σύλληψη σε αεροδρόµιο και φυλάκιση). Το ίδιο
ισχύει και στην περίπτωση ακάλυπτων επιταγών. 

- Το Dubai διαθέτει σύγχρονο δίκτυο δηµόσιων συγκοινωνιών που περιλαµβάνει μετρό, λεωφορεία, πλωτά σκάφη και σύντοµα τραµ. 

- Το Abu Dhabi διαθέτει µόνο αστικά λεωφορεία, που κατά πλειοψηφία χρησιµοποιούνται από χαµηλόµισθο εργατικό δυναµικό. 

- Υπάρχει καθηµερινή απευθείας αεροπορική σύνδεση της Ελλάδας µε το Abu Dhabi και το Dubai µέσω των κρατικών αεροµεταφορέων Etihad Airways και Emirates Airlines αντίστοιχα. 

- Τα Η.Α.Ε. είναι µια ιδιαίτερη ασφαλής χώρα. 

- Το εγχώριο νόµισµα είναι το Ντίρχαµ (AED) και είναι σταθερά συνδεδεµένο µε το δολάριο των ΗΠΑ (ισοτιµία 1 δολ.=3,67 Ντίρχαµ). Η ισοτιµία µε το ευρώ παρουσιάζει διακυµάνσεις µεταξύ 4,5 και 5 Ντίρχαµ. 

Κλιματολογικές συνθήκες

- Κατά τη µεγαλύτερη διάρκεια του έτους επικρατεί ηλιοφάνεια, οι βροχοπτώσεις είναι σπάνιο φαινόµενο, ενώ συχνές είναι οι αµµοθύελλες και η οµίχλη τις πρωινές και βραδινές ώρες. 

- Οι θερµοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές από µήνα Μάιο έως Νοέµβριο και µπορούν να φτάσουν και 60ο C. 

- Καθ’ όλη της διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς µήνες παρατηρούνται υψηλά επίπεδα υγρασίας, τα οποία, σε συνδυασµό µε τις υψηλές θερµοκρασίες, καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε εξωτερικούς και µη κλιµατιζόµενους χώρους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου