Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Ημερίδα για την «Πράσινη» Επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ


Την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 16.30 μμ η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα πραγματοποιήσει ημερίδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «FIREMED - Καινοτόμα Χρηματοδοτικά μέσα για την στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της Ενέργειας, στην περιοχή της Μεσογείου» στο χώρο εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21, 22100 Τρίπολη) με θέμα: «Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Ευκαιρίες για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

Το έργο FIREMED υλοποιείται στο γενικότερο πλαίσιο του Προγράμματος MED Διακρατικής Συνεργασίας του Μεσογειακού Χώρου και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσογείου. Σκοπός του είναι να προσεγγίσει τόσο τις Τοπικές Περιφερειακές Αρχές όσο και τους Οικονομικούς φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), οι οποίες επιθυμούν να λάβουν στήριξη σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ, προτείνοντας καινοτόμες υπηρεσίες και χρηματοδοτικά εργαλεία για την εκπόνηση των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της αντιστοιχίας ανάμεσα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και στους επενδυτές ή στους φορείς χρηματοδότησης, στην αναζήτηση της πλέον κατάλληλης χρηματοοικονομικής υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας καλούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Τουρισμού, της Αγροδιατροφής, της Κτηνοτροφίας/ Αιγοπροβατοτροφίας και της Μεταποίησης και επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και «Πράσινης» Επιχειρηματικότητας. Επίσης, το σεμινάριο απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής και στην ενσωμάτωση «Πράσινων» εφαρμογών στη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν συνοψίζονται ως εξής:
Καλές Πρακτικές για την Αειφορία στον Τουρισμό 
* Αρχές Αειφορίας Τουρισμού (Ενέργεια, Περιβάλλον, Απόβλητα, Προσωπικό, Κοινωνία, Προμηθευτές)
* Νέες Απαιτήσεις Νομοθεσίας 
* Σχήματα Πιστοποίησης Αειφόρου Τουρισμού
* Καλές Πρακτικές και Παραδείγματα

«Πράσινη» επιχειρηματικότητα στον αγρο-διατροφικό τομέα– Βιολογικά προϊόντα 
* Βιολογική γεωργία
* Ορθή γεωργική πρακτική
* Περιβαλλοντική διαχείριση
* Κλιματική αλλαγή
* Ανθρακικό αποτύπωμα
* Βιοποικιλότητα

«Πράσινες» εφαρμογές στο Μεταποιητικό τομέα»
* Εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο κτιρίου (Μονώσεις, Σκίαστρα, Φωτισμός, Θέρμανση, Ψύξη, Εξοπλισμός)
* Γραμμή παραγωγής - χρήση ΑΠΕ, Εξοικονόμηση νερού, Ανακύκλωση, Διαχείριση αποβλήτων
* Εκπαίδευση προσωπικού

«Πράσινες» εφαρμογές στην κτηνοτροφία/ αιγοπροβατοτροφία 
* Εξοικονόμηση ενέργειας.
* Ανανεώσιμες πηγές (γεωθερμία για θέρμανση και ψύξη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων).
* Υβριδικοί τρόποι ψύξης θέρμανσης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
* Διαχείριση υποπροϊόντων και απορριμμάτων για παραγωγή καύσιμης ύλης.
* Μεταφορές και μείωση ενεργειακής δαπάνης μέσω χρήσης συστημάτων GPS. (Ομαδικότητα μεταφορών αγορών και πωλήσεων)
* Προσαρμογή εκτροφών σε λιγότερο ενεργοβόρες μορφές εκμετάλλευσης.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει πλέον μια ουσιαστική και δυναμική συμμετοχή, με μεγάλες αξιώσεις σε όλα τα προγράμματα και τις δράσεις, που αφορούν στη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και στον τομέα της ενέργειας. 

Τα οφέλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα από συμμετοχή της σε τέτοιου είδους προγράμματα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά διότι γίνεται προώθηση και ενημέρωση των επιχειρήσεων όσον αφορά στις επενδυτικές ευκαιρίες σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω κεφαλαίων και πηγών χρηματοδότησης με την εφαρμογή καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων. Πραγματοποιείται πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών και νέων εργαλείων χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας. Επιπλέον αποτελεί ευκαιρία δικτύωσης επιχειρήσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της ενεργειακής απόδοσης στην περιοχή της Μεσογείου. Επίσης υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων. Τέλος, συμβάλλει στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου: κα Μανωλοπούλου Ελένη (Τηλ.: 2710-234910).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου