Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Μεταπτυχιακό για εργαζόμενους στο δημόσιο από το ΠΑΜΑΚ


Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για στελέχη στη δημόσια διοίκηση αρχίζει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διοργανώνει τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, που θα οδηγήσει στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη «Δημόσια Διοίκηση – Master in Public Management MPM».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τουλάχιστον δυο χρόνια προϋπηρεσία.

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον πρώτο κύκλο είναι 70. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015.

Τα δικαιολογητικά είναι:

1. Έντυπη αίτηση.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.

4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

5. Δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 24 μήνες επαγγελματική εμπειρία.

7. Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).

8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του (http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc). Για το TOEFL απαιτείται βαθμός τουλάχιστον 87 στο Internet-based test. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια.

9. Αποδεικτικό πληρωμής για τα τέλη εξέτασης του φακέλου του υποψηφίου 30 ευρώ. Το χρηματικό ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Π.Μ.Σ.

Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου. Το παραπάνω ποσό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κτίριο Διοίκησης, Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ημιώροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891212, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uom.gr και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mpm@uom.edu.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι 12.00 – 4.00 μ.μ.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου