Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για υπαλλήλους εμπορικών επιχειρήσεων από την ΕΣΕΕ

Η ΕΣΕΕ ξεκινά την 8η φάση υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε διάφορες πόλεις της χώρας και θα έχουν διάρκεια 75 ώρες.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο της 8ης φάσης υλοποίησης των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ θα υλοποιήσει Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης σε διάφορες πόλεις, διάρκειας 75 ωρών, από τις οποίες οι 30 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 45 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e - learning).

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα θα υλοποιηθούν 2 Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης, την περίοδο Μαρτίου - Ιουνίου 2015, με τα εξής θεματικά αντικείμενα:
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔΒΕ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΟΛΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΔΒΕ 2/7
Διαχείριση αποθήκης εμπορικών επιχειρήσεων
Αττική
Αθήνα
1
ΠΔΒΕ 2.7.1
ΠΔΒΕ 4/3
Συναλλαγές καταναλωτικής πίστης και εμπορικές ΜΜΕ
Αττική
Αθήνα
1
ΠΔΒΕ 4.3.4

Η επιτυχής παρακολούθηση των Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης της ΕΣΕΕ οδηγεί στην απονομή Βεβαίωσης παρακολούθησης και οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι τμήμα της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (e-learning).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν έμποροι (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι), εργαζόμενοι εμπορικών επιχειρήσεων και λοιποί ενδιαφερόμενοι (π.χ. υποψήφιοι έμποροι επιχειρηματίες), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους.

Αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται έως τη συμπλήρωση τμημάτων (20 - 25 εκπαιδευόμενοι ανά τμήμα) και το αργότερο έως και τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015.

Τρόποι υποβολής των Αιτήσεων:

1. μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.ermeion.esee.gr),

2. μέσω e-mail στην ηλ. διεύθυνση: ermeion2@esee.gr με θέμα: «Αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης - ΕΡΜΕΙΟΝ 2» και επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης (διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας),

3. μέσω ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στην έδρα της ΕΣΕΕ (γραφείο HELPDESK προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2, Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα), σε φάκελο με ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης - ΕΡΜΕΙΟΝ 2» (το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη του γραφείου Help Desk του προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2 (τηλ.: 210 3259236-7, e-mail: ermeion2@esee.gr) ή στο site: www.ermeion.esee.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου