Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Τα δικαιολογητικά για τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης- Αιτήσεις έως 27/2


Nα καλύψουν τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, υποβάλλοντας τις σχετικές αιτήσεις έως τις 27 Φεβρουαρίου 2015 καλεί το υπουργείο Παιδείας τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι δημόσιων σχολείων οι οποίοι έχουν:

• πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

• δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία,

• σημαντικά επιστημονικά και διοικητικά προσόντα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι ήδη υπηρετούντες Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύονται από:

• Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται τα προσόντα και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου.

• Αποδεικτικά των αναφερόμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και στοιχείων, που έχουν αποκτηθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι τίτλοι σπουδών εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τους αρμόδιους φορείς. Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν επίσημα μεταφρασμένα.

Το συγγραφικό έργο θα αναφέρεται και θα προσκομίζεται.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών δεν θα γίνονται δεκτά συμπληρωματικά στοιχεία. Μέχρι τον διορισμό νέων Περιφερειακών Διευθυντών οι υπηρετούντες ασκούν τα διοικητικά, εκπαιδευτικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τη θέση τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου