Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

Πέντε βήματα για την πρόσληψη με σύμβαση κοινωφελούς εργασίας

Πέντε βήματα για την πρόσληψη με σύμβαση κοινωφελούς εργασίας


Χρόνο προετοιμασίας για την επικείμενη προκήρυξη του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας προσφέρει η προεκλογική περίοδος σε χιλιάδες υποψηφίους, που επιθυμούν να διεκδικήσουν κάποια από τις περιζήτητες 52.553 θέσεις του.


Το «Εθνος-Εργασία» επεξεργάστηκε τις 163 ειδικότητες που θα καλυφθούν σε υπουργεία και δήμους σε όλη τη χώρα και παρουσιάζει τα πέντε βήματα-κλειδιά που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και την πληρότητα της υποψηφιότητάς τους.
1. Αιτήσεις
Μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και την έκδοση της προκήρυξης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, ενώ μετά τη συμπλήρωσή τους οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να τις αποστείλουν στον Οργανισμό μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων, http://ait.oaed.gr/

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακριβή προσωπικά στοιχεία τους, τον ΑΦΜ τους, τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για κάθε θέση, τη γνώση ξένων γλωσσών, τη γνώση χειρισμού Η/Υ και όποια άλλα τυπικά προσόντα τυχόν ζητούνται.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση σε έως τρεις θέσεις της περιφέρειας στην οποία ανήκουν. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα εξής:
• Την ηλικία τους, η οποία αποδεικνύεται με ληξιαρχική πράξη γέννησης του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου ανήκουν.
• Τον χρόνο ανεργίας, ο οποίος αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο του ΟΑΕΔ, στο οποίο αναφέρεται η διάρκεια εγγραφής του ανέργου στα Μητρώα Ανεργίας του.
• Το οικογενειακό ή ατομικό τους εισόδημα με την προσκόμιση της απόδειξης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα 2013).
Πέντε βήματα για την πρόσληψη με σύμβαση κοινωφελούς εργασίας

• Την οικογενειακή τους κατάσταση για την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το οποίο θα αποδεικνύει την ιδιότητά τους ως έγγαμων, άγαμων, αρχηγών μονογονεϊκής οικογένειας και τον αριθμό των ανήλικων -εφόσον υπάρχουν- τέκνων τους.
• Την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι οι άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, τα μέλη οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος και αμφότεροι οι σύζυγοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων, τα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος, οι μακροχρόνια άνεργοι (διάρκεια ανεργίας άνω των δώδεκα μηνών) και οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
2. Κατάταξη
Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των υποψηφίων αφορά την κατάταξή τους βάσει μορίων.

Τα κριτήρια που μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερα μόρια στους υποψηφίους είναι τα εξής:
• Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ανέργου και συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ή της συζύγου του με ανώτατο όριο τους 36 μήνες: Ενα μόριο για κάθε πλήρη μήνα για τους πρώτους δώδεκα μήνες (12 μόρια), 1,5 μόριο (18 μόρια) για τους επόμενους δώδεκα μήνες και δύο μόρια ανά πλήρη μήνα για τους τελευταίους δώδεκα μήνες (24 μόρια).
Ο αριθμός των μορίων για ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκής οικογένειας διπλασιάζεται.
• Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό έτους 2014: Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (βάσει των οικονομικών στοιχείων του έτους 2013) ύψους έως 12.000 ευρώ λαμβάνει 30 μόρια, από 12.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ λαμβάνει 20 μόρια και ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ύψους 20.000,01 έως 30.000 ευρώ λαμβάνει 10 μόρια.
• Ηλικία: Είκοσι μόρια για ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, 24 για ανέργους 30-54 ετών και 18 μόρια για ανέργους ηλικίας από 55 ετών.
• Αριθμός ανήλικων τέκνων: Για κάθε ανήλικο τέκνο (το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας), ο γονέας πριμοδοτείται με 12 μόρια.
3. Οριστικός πίνακας κατάταξης
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, ο ΟΑΕΔ θα επεξεργαστεί ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα προχωρήσει στην έκδοση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική σειρά, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Από την επομένη ημέρα και για τρεις εργάσιμες ημέρες, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ένσταση, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων.
Ο Οργανισμός προχωρά στην αξιολόγηση των ενστάσεων και διαμορφώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων βάσει των μορίων των ανέργων.
4. Επιλογή
Μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζονται και πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά φορέα, ειδικότητα και επιλογή με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ έως και την ημερομηνία επιλογής τους από τον φορέα υλοποίησης.
5. Δικαιολογητικά
Στη συνέχεια, τα αρμόδια ΚΠΑ2 του Οργανισμού καλούν άμεσα, εντός πέντε ημερών, τους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί, ώστε να υποδειχθούν στους φορείς υλοποίησης (δήμους, υπουργεία, οργανισμούς).

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως στον φορέα υλοποίησης συστατική επιστολή ή παραπεμπτικό σημείωμα των ΚΠΑ2 όπου υπάγονται, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά -πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα- τα οποία αποδεικνύουν όσα δήλωσαν στην αίτηση. Εάν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και αληθή, ακολουθεί η πρόσληψη κάθε ανέργου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.
Σε άλλη περίπτωση, επιλέγεται ο πρώτος επιλαχών από τον Πίνακα Επιλαχόντων και επαναλαμβάνεται η διαδικασία ελέγχου.
Οι φορείς που θα απασχολήσουν τους επιτυχόντες προχωρούν σε ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» και ενημερώνει τα αρμόδια ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, τα οποία διαγράφουν τους προσληφθέντες από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΙ 163 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ Αγιογραφίας
3
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
1.266
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
1.129
ΔΕ Βοηθών Ρ/Σ
9
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
18
ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων
236
ΔΕ Γενικών καθηκόντων
1.14
ΔΕ Γραφιστικής
16
ΔΕ Διοικητικού
2.536
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
594
ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού
161
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
1.532
ΔΕ Bοηθητικού προσωπικού
312
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
732
ΔΕ Επιστατών
221
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
827
ΔΕ Ηλεκτρονικών
4
ΔΕ Ημερήσιων φυλάκων
934
ΔΕ Ηχοληπτών
33
ΔΕ Θερμαστών
6
ΔΕ Κλητήρων
174
ΔΕ Κλητήρων-Οδηγών
378
ΔΕ Κοινωνικών επιμελητών
68
ΔΕ Κοινωνικών λειτουργών
17
ΔΕ Κοινωνικών φροντιστών
60
ΔΕ Μαγείρων
590
ΔΕ Μηχανολόγων εργοδηγών
77
ΔΕ Νοσηλευτών
1.099
ΔΕ Νυχτοφυλάκων
531
ΔΕ Ξεναγών
23
ΔΕ Οδηγών
323
ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου
514
ΔΕ Οικοδόμων
700
ΔΕ Παρασκευαστών χημικού ή βιολογικού εργαστηρίου
1
ΔΕ Πληροφορικής
286
ΔΕ Συνοδών λεωφορείων
40
ΔΕ Σχολικών βοηθών
480
ΔΕ Τεχνικών δομικών έργων
80
ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών
41
ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων
195
ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών
33
ΔΕ Τεχνικών Κατασκευών
267
ΔΕ Τεχνικών Ραδ/κων & Ηλεκτρ/κών εγκαταστάσεων
7
ΔΕ Υδραυλικών
893
ΔΕ Φυλάκων
742
ΔΕ Φυσικοθεραπευτών
28
ΔΕ Φωτογράφων
16
ΔΕ Χειριστών Η/Υ
395
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
4
ΠΕ Ανθρωπιστικών σπουδών
15
ΠΕ Αγγλικής φιλολογίας
22
ΠΕ Αγρονόμων τοπογράφων
119
ΠΕ Αρχαιολογίας
145
ΠΕ Αρχιτεκτόνων
153
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
78
ΠΕ Βιολόγων
1
ΠΕ Βυζαντινής μουσικής
13
ΠΕ Γαλλικής φιλολογίας
6
ΠΕ Γεωλόγων
20
ΠΕ Γεωπόνων
241
ΠΕ Γυμναστών
281
ΠΕ Δασολόγων
54
ΠΕ Διοίκησης επιχειρήσεων
25
ΠΕ Διοικητικού
537
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
161
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
1.128
ΠΕ Εικαστικών
59
ΠΕ Ηλεκτρονικών μηχανικών
7
ΠΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών
59
ΠΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ
45
ΠΕ Θεολογίας
2
ΠΕ Ιατρών
89
ΠΕ Ιστορίας αρχαιολογίας
34
ΠΕ Κοινωνικών επιστήμων
13
ΠΕ Κοινωνικών λειτουργών
174
ΠΕ Κοινωνιολόγων
87
ΠΕ Κτηνιάτρων
132
ΠΕ Λογοθεραπευτών
8
ΠΕ Μαθηματικών
24
ΠΕ Μεταφραστών διερμηνέων
12
ΠΕ Μηχανικών
32
ΠΕ Μηχ. αρχιτεκτόνων τοπίου
9
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
35
ΠΕ Μηχ. Πληρ. & Δικτύων
60
Περιβάλοντος Μηχανολόγων
4
ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
8
ΠΕ Μηχ. Ηλεκτ. Μηχανικών
23
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
64
ΠΕ Μουσικής
68
ΠΕ Μουσικοθεραπευτων
10
ΠΕ Νηπιαγωγών
177
ΠΕ Νομικής
75
ΠΕ Νομικών & Πολιτ. Επιστημών
7
ΠΕ Νοσηλευτών
18
ΠΕ Οδοντιάτρων
2
ΠΕ Οικονομικού
369
ΠΕ Παιδαγωγών
52
ΠΕ Παιδαγωγών ειδικής αγωγής
64
ΠΕ Παιδιάτρων
23
ΠΕ Πληροφορικής
341
ΠΕ Πληροφορικής Μηχανικών Η/Υ
78
ΠΕ Πολιτικών επιστημών
5
ΠΕ Πολιτικών μηχανικών
216
ΠΕ Ραδιοφωνικών παραγωγών
7
ΠΕ Στατιστικής
10
ΠΕ Τοπογράφων
29
ΠΕ Φαρμακοποιών
9
ΠΕ Φιλολογίας
41
ΠΕ Φυσικών
13
ΠΕ Χημικών
26
ΠΕ Χημικών μηχανικών
19
ΠΕ Ψυχολόγων
796
ΤΕ Αγιογραφίας
4
ΤΕ Αρχιτεκτόνων
1
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
176
ΤΕ Βρεφοκόμων
83
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
540
ΤΕ Γεωπληροφορικης
25
ΤΕ Γεωπόνων
111
ΤΕ Γεωτεχνικών επιζωοτιων
2
ΤΕ Γραφιστικής
31
ΤΕ Δασολόγων δασοπόνων
16
ΤΕ Διοίκησης επιχειρήσεων
48
ΤΕ Διοίκησης μονάδων υγείας
11
ΤΕ Διοικητικού
228
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
1.164
ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού
115
ΤΕ Δομικών έργων
153
ΤΕ Εποπτών υγείας
28
ΤΕ Εργοθεραπευτων
114
ΤΕ Ζωικής παραγωγής
35
ΤΕ Ηλεκτρολόγων
57
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
32
ΤΕ Ηλεκτρονικών μηχανικών
18
ΤΕ Ηχοληπτών
11
ΤΕ Ιατρικών εργαστηρίων
6
ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών
1.061
ΤΕ Λογοθεραπευτών
139
ΤΕ Μαιευτικής
6
ΤΕ Μηχανικών
14
ΤΕ Μηχ. αρχιτεκτόνων τοπίου
4
ΤΕ Μηχανικών περιβάλλοντος
5
ΤΕ Μηχανολόγων
29
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
9
ΤΕ Μηχ. Ηλεκτ. Μηχανικών
7
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
25
ΤΕ Νοσηλευτών
426
ΤΕ Οικονομικού
86
ΤΕ Πληροφορικής
484
ΤΕ Πολιτικών μηχανικών
24
ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας
4
ΤΕ Συντηρητών έργων
107
ΤΕ Σχολικών νοσηλευτών
74
ΤΕ Τεχνολόγων γεωπονίας
25
ΤΕ Τεχνολόγων τροφίμων
16
ΤΕ Τοπογράφων
150
ΤΕ Τουριστικών επαγγελμάτων
28
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
246
ΤΕ Φυτικής παραγωγής
20
ΥΕ Εργασιών καθαριότητας
172
ΥΕ Γενικών καθηκόντων
15.876
ΥΕ Πλυντών
3
ΥΕ Τραπεζοκόμων
312


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου