Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

LEADER: Ξεκινούν προγράμματα ύψους 23 εκατ. ευρώ σε 22 νομούς


Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι κάτοικοι των περιοχών αυτών, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μικρές επιχειρήσεις, αλλά και όσοι θέλουν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο στοχεύοντας να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα που να αξιοποιεί τα τοπικά χαρακτηριστικά.

Επιδοτούνται σχέδια για τουριστικά καταλύματα, εστιατόρια, βιοτεχνικές μονάδες, καφενεία, ουζερί, βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, μονάδες εναλλακτικού τουρισμού και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό.

Οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» παρουσιάζουν τον χάρτη σε όλα τα προγράμματα leader που θα προκηρυχθούν από τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Τα προγράμματα αφορούν συγκεκριμένους 22 νομούς της Ελλάδας, ενώ δικαιούχοι του προγράμματος Leader είναι ιδιώτες (αγρότες ή μη), επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή υπό σύσταση), μη κερδοσκοπικοί φορείς, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και εταιρείες ΟΤΑ.

Οι δραστηριότητες που επιχορηγούνται μέσω των προγραμμάτων Leader είναι:

• Μικρά τουριστικά καταλύματα (μέχρι 40 κλίνες).

• Επισκέψιμα αγροκτήματα (έκτασης τουλάχιστον 20 στρεμμάτων).

• Εστιατόρια, αναψυκτήρια, παραδοσιακά καφενεία.

• Βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής προϊόντων, όπως χειροτεχνήματα μεταλλουργίας ή ξυλοτεχνίας, προϊόντα κεραμικής - υφαντουργίας, ξύλινες κατασκευές (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα κουζίνας).

• Βιοτεχνίες μεταποίησης-τυποποίησης γεωργικών προϊόντων (με προτεραιότητα σε δημητριακά, οίνο, οπωροκηπευτικά, κρέας, γάλα, αβγά).

• Μικρές βιοτεχνίες επεξεργασίας ειδών διατροφής και δασοκομικών υλών μετά την α΄ μεταποίηση (π.χ. αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή αλευροειδών προϊόντων, παραγωγή αλκοολούχων ποτών, παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά κ.λπ.).

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία, δραστηριότητες φυσικής ευεξίας, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, επισκευή υποδημάτων & δερμάτινων ειδών, λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και άλλων ποτών, παντοπωλεία κ.λπ.).

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

• Γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.

• Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Αξιολόγηση πρότασης
Φάκελος υποψηφιότητας


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο σφραγισμένο «φάκελο υποψηφιότητας», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας, στην ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος υποψηφιότητας συνοδεύεται από επιστολή-αίτηση του υποψηφίου. Προτάσεις οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας και της αίτησης απορρίπτονται. Ο φάκελος υποβάλλεται έντυπα σε 2 αντίγραφα (ένα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο, το οποίο φέρει σε κάθε σελίδα ένδειξη σφραγίδας «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ») και επιπλέον σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Σε περίπτωση αντίθεσης υπερισχύει το έντυπο «πρωτότυπο». Μετά την υποβολή του φακέλου στην ΟΤΔ δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίηση του περιεχομένου του.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι δικαιούχοι


Δικαιολογητικά πιστοποίησης του υποψήφιου δικαιούχου:

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στην περίπτωση προσωπικών ή υπό σύσταση εταιρειών υποβάλλεται το σχετικό αντίγραφο από όλα τα μέλη τους.

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. Στην περίπτωση προσωπικών ή υπό σύσταση εταιρειών υποβάλλεται από όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση λοιπών νομικών προσώπων υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή/ και το Δ/ντα Σύμβουλο ή /και τον διαχειριστή ή/και τον νόμιμο εκπρόσωπο.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι η υφιστάμενη επιχείρηση είναι πολύ μικρή ΜΜΕ ή ότι η νέα επιχείρηση που θα δημιουργηθεί θα είναι πολύ μικρή ΜΜΕ σύμφωνα με το ΚΑΝ 800/2008 και τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της επιτροπής. Στην κατηγορία ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό.

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι εν ενεργεία Δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3528/2007, ούτε στρατιωτικός.

• Καταστατικό και τυχόν ΦΕΚ τροποποιήσεων αυτού

• ΦΕΚ ορισμού νόμιμου εκπροσώπου

• Πίνακας μετόχων/εταίρων από ειδικό βιβλίο κατά την καταληκτική ημερομηνία.

• Τελευταίος ισολογισμός, βιβλία κ.λπ.

• Τελευταία έντυπα Ε1, Ε3, Ε5 και Ε7.

• Αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ. Σε περίπτωση μετόχων Α.Ε. που λαμβάνουν μισθό, τη σχετική εντολή της Γ.Σ.

• Στις περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ, Α.Ε. και ΕΠΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μεγαλύτερο της τριετίας υποβάλλεται ο τελευταίος ισολογισμός καθώς και ακριβή αντίγραφα των θεωρημένων Ισοζυγίων Γενικών και Αναλυτικών Καθολικών για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν από την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Στην περίπτωση εταιρειών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας προσκομίζεται από τον υποψήφιο ένορκη βεβαίωση στην οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών.

• Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών το σχέδιο καταστατικού.

Για την πιστοποίηση της ιδιότητας του γεωργού-δικαιούχου του υπομέτρου (διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες) θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να αντλούν τουλάχιστον το 50% του ατομικού τους εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους και παράλληλα δεν αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός των ορίων της γεωργικής εκμετάλλευσης πάνω από 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησής τους, ή

• Να αντλούν τουλάχιστον το 50% του ατομικού τους εισοδήματος από αγροτικές δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισμό, αγροβιοτεχνία, αλιεία, πλην υπερπόντιας, δασικές δραστηριότητες και δραστηριότητες προστασίας του φυσικού χώρου) υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήματος προέρχεται από γεωργικές , κτηνοτροφικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους και παράλληλα δεν αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης χρόνο μεγαλύτερο του 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης.

• Να είναι νέος γεωργός στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ.

Η πιστοποίηση της ιδιότητας του γεωργού γίνεται από τη σύγκριση των γεωργικών εισοδημάτων με τα συνολικά ατομικά όπως δηλώνονται κατά πηγή στο εκκαθαριστικό σημείωμα (μέσος όρος των διαθέσιμων στοιχείων της τελευταίας τριετίας). Σε ό,τι αφορά τον χρόνο εξωγεωργικής απασχόλησης, υπολογίζεται από τον μέσο όρο των ημερομισθίων των διαθέσιμων στοιχείων της τελευταίας τριετίας, όπως εμφανίζονται στη βεβαίωση του ασφαλιστικού τους ταμείου ή του φορέα εργασίας. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νέος γεωργός, για την ταυτοποίηση της ιδιότητάς του η ΟΤΔ απευθύνεται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στις λοιπές περιπτώσεις (γεωργός κατά κύρια ή μερική απασχόληση) προσκομίζονται:

1. Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους υποβολής της πρότασης.

2. Βεβαίωση στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ ή σε περίπτωση μη κύριας ασφάλισης στον ΟΓΑ, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα βιβλιαρίων ασφάλισης που να προκύπτει ο αριθμός των ασφαλιστικών του ημερομισθίων τα τελευταία τρία έτη

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.

4. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τριών τελευταίων ετών ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα.

Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής

Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, που δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει το 50% της δημόσιας δαπάνης, υπάρχει για τα έργα των εξής υπομέτρων:

• Αύξηση αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

• Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

• Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

• Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Η χορήγηση του κεφαλαίου αυτού είναι δυνατή κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου, με την προϋπόθεση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής, η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ και επιστρέφεται μετά την έγκριση και εισαγωγή στο ΟΠΣΑΑ από την ΕΥΕ ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα του Δελτίου Παρακολούθησης του έργου, με το οποίο το σύνολο της δημόσιας δαπάνης του έργου που έχει εισαχθεί στο ΟΠΣΑΑ ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στο δικαιούχο, και την ολοκλήρωση του Ελέγχου Εποπτείας του φακέλου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων ή σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί πιστοποίηση για ποσό Δημόσιας Δαπάνης τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προκαταβολής καταπίπτει η εγγυητική επιστολή. Η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER προβαίνει σε έλεγχο του αιτήματος προκαταβολής και συντάσσει Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου Προκαταβολής. Ο δικαιούχος, το αργότερο εντός δώδεκα μηνών (12) από την υπογραφή της σύμβασής του με την ΟΤΔ, θα πρέπει να υποβάλει στην ΟΤΔ αίτημα πληρωμής για επιλέξιμες δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Για τα έργα στα οποία η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ το σχετικό αίτημα πληρωμής θα πρέπει να υποβάλλεται από τον δικαιούχο εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων το ανωτέρω διάστημα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης ανάθεσης μεταξύ δικαιούχου και αναδόχου.

Κώστας Νάνος

Τα προγράμματα που αναμένονται
ΟΤΔ Ημερομηνία πρόσκλησης Δημόσια Δαπάνη
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
11/12/2014
1.360.000
ΑΧΑΪΑ
15/1/2014
473.000
ΔΡΑΜΑ
11/20114
663.000
ΕΥΒΟΙΑ
11/20114
2.700.000
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
11/12/2014
1.200.000
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11/12/2014
360.000
ΚΑΒΑΛΑ
11/20114
1.367.000
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
12/20114
500.000
ΚΕΡΚΥΡΑ
21/10/2014
2.533.368
ΛΑΣΙΘΙ
11/2014 -1/2015
460.000
ΛΕΣΒΟΣ
11/20114
80.000
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
11/2014-1/2015
300.000
ΧΑΝΙΑ
11/2014-1/2015
2.300.000
ΗΛΕΙΑ
11/12/2014
700.000
ΑΡΚΑΔΙΑ - ΛΑΚΩΝΙΑ
11/2014 - 12/2014
900.000
ΠΕΛΛΑ
11/2014 - 12/2014
300.000
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
14/11/2014
3.135.425
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ
11/2014 - 12/2014
600.000
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
11/20114
1.400.000
ΦΩΚΙΔΑ
11/12/2014
1.000.000
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
11/12/2014
600.000
ΣΥΝΟΛΟ
22.931.793
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου