Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Μόνο γραπτές εξετάσεις φέτος στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Αλλάζουν με τον νέο Ν. 4305 ο τρόπος και η εξεταστέα ύλη για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διακόσιοι κατ' ανώτατο όριο θα είναι κάθε χρόνο οι εισακτέοι στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπως ορίζει η νέα νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ο νέος Νόμος 4305/2014 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και «ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ» (ΦΕΚ Α' 237 31.10.2014, Κεφάλαιο Γ') και ανοίγει τον δρόμο για την έκδοση της προκήρυξης των θέσεων για φέτος.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν τόσο τη συγκρότηση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων όσο και των όρων του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η προκήρυξη που θα εκδοθεί θα ορίζει για τους υποψηφίους τα εξής:

«Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ειδικά για τη συμμετοχή στον επερχόμενο 24ο (ΚΔ) διαγωνισμό, απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. έχουν, επίσης, οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Ο υποψήφιος καταχωρίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και στη συνέχεια ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της ΕΣΔΔΑ, την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης».

Με άλλη ρύθμιση του Νόμου 4305/2014 καταργούνται οι προφορικές εξετάσεις και ορίζεται ότι ο διαγωνισμός διενεργείται σε ένα στάδιο, δηλαδή μόνο με γραπτές εξετάσεις. Εξαιρούνται μόνο οι υποψήφιοι που αδυνατούν να γράψουν. Οσον αφορά την εξεταστέα ύλη ορίζονται τα ακόλουθα: «Ο πέντε ενότητες της υποχρεωτικής γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων είναι:

α. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»

β. «Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική»

γ. «Γνώσεις και Δεξιότητες»

δ. «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων»

ε. «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας».

Η εξέταση των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων», «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» είναι αντίστοιχη με την εξέταση που διενεργείται στους εισαγωγικούς διαγωνισμούς για την πρόσληψη στελεχών στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αντικείμενο της εξέτασης είναι ένα γενικό πλαίσιο θεματολογίας που καλύπτει:

α) Βασικές γνώσεις σχετικές με τη νεότερη και τη σύγχρονη οικονομική και πολιτική ιστορία, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τον πολιτισμό, όπως εκφράζεται μέσα από τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα και τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

β) Δεξιότητες, όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης.

Η εξέταση των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» διεξάγεται με τη μορφή σύντομων ερωτήσεων και οι απαντήσεις σημειώνονται σε ειδικό Απαντητικό Φύλλο με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Η κλίμακα της βαθμολογίας ορίζεται από μηδέν έως 50. Στη διαμόρφωση του βαθμού του υποψηφίου, η επίδοσή του στις δύο ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική-Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» συμμετέχει με ποσοστό 25% στην καθεμία. Στην τρίτη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» με 30%. Στην τέταρτη ενότητα «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» με 10%. Στην πέμπτη ενότητα «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης γλώσσας» με 10%.

Διαγωνισμός και για Διευθυντές

Στην έκδοση της προκήρυξης 1ΓΔ/2014 προχώρησε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την κάλυψη θέσεων Γενικών Διευθυντών σε υπουργεία. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων και υπάλληλοι ΠΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση στα υπουργεία, εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης τουλάχιστον για ένα έτος ή β) έχουν 15 τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία τουλάχιστον έτη ή γ) έχουν 18 τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για ένα τουλάχιστον έτος. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται μέσω ΑΣΕΠ, ενώ αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 14 Νοεμβρίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής, www.asep.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου