Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Pestalozzi 2016


Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ενημερώνει ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργανώνει στο πλαίσιο του προγράμματος Pestalozzi σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για το έτος 2016.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Α’ Φάση: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και προεπιλογή υποψηφίων

➢ Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος Pestalozzi (http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/), όπου παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τα σεμινάρια του τρέχοντος έτους (http://www.coe.int/en/web/pestalozzi) και οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Δεδομένου ότι ο κατάλογος με τα σεμινάρια ανανεώνεται, συνιστάται στους ενδιαφερομένους να επισκέπτονται τακτικά τη σχετική ιστοσελίδα.

➢ Η αίτηση συμπληρώνεται από τους ενδιαφερομένους, από την αρχική σελίδα του προγράμματος (http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/registration). Αφού συμπληρωθεί η αίτηση ορθά και πλήρως, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, ελέγχεται και υποβάλλεται (Validate).

➢ Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ενδιαφερομένους από το χώρο της εκπαίδευσης. Ωστόσο, κάθε σεμινάριο αφορά συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερομένων, ανάλογα με τη θεματολογία του. Γι’ αυτό, οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλλουν την αίτησή τους (validate), πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά αν το επαγγελματικό τους προφίλ ταιριάζει με την ομάδα-στόχο (target group) του εκάστοτε σεμιναρίου, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά κάτω από τον τίτλο κάθε δραστηριότητας.

Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

➢ Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στα σεμινάρια είναι: Γλωσσομάθεια επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1*, συνάφεια του επαγγελματικού προφίλ του υποψηφίου με την ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, ορθή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης από τον υποψήφιο, μη επιλογή του υποψηφίου σε σεμινάρια Pestalozzi τα τελευταία δύο έτη από την αίτηση.

Στην ηλεκτρονική αίτηση κάθε σεμιναρίου οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν:

➢ α) Στο πεδίο Employer/supervisor name, το όνομα του άμεσα Προϊσταμένου τους (π.χ. του Διευθυντή του Σχολείου, όταν πρόκειται για εκπαιδευτικούς, του Προϊσταμένου της Δ/νσης, όταν πρόκειται για Διευθυντές Σχολείων ή συμβούλους, κ.λπ.),

β) Στο πεδίο Employer/supervisor address, οι εκπαιδευτικοί και οι Δ/ντές σχολείων συμπληρώνουν ορθά την ακριβή ονομασία και την ταχυδρομική διεύθυνση του σχολείου (και οι λοιποί, του φορέα) όπου υπηρετούν,

γ) Στο πεδίο Describe your main activities in this position, οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν και την ειδικότητα (και τον κλάδο τους).

➢ Στο πεδίο Employer/supervisor e-mail, συμπληρώνεται το υπηρεσιακό e-mail του άμεσα Προϊσταμένου τους, ο οποίος μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης από τον υποψήφιο, θα λάβει σχετική ειδοποίηση (e-mail) από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με το οποίο καλείται να εγκρίνει ο ίδιος (ή να απορρίψει) την αίτηση του υποψηφίου (συνιστάται να ελέγχονται τακτικά και τα spam στο e-mail).
Εφόσον ο προϊστάμενος εγκρίνει την αίτηση υποψηφίου (κλικάροντας στο «validate» και στέλνοντας στον αποστολέα το e-mail), αυτή αυτομάτως προωθείται ηλεκτρονικά και στην Υπηρεσία μας. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους υποψηφίους, μετά την υποβολή της αίτησής τους στο ΣτΕ να ενημερώνουν σχετικά και τον προϊστάμενό τους, ώστε να προβεί στην έγκρισή της, μετά τη λήψη του σχετικού e-mail, διαφορετικά η αίτησή τους δεν μπορεί να προωθηθεί στην υπηρεσία μας.

➢ Σχετικά με την απαιτούμενη γλωσσομάθεια των υποψηφίων για κάθε σεμινάριο, το επίπεδο για την κάθε ξένη γλώσσα είναι τουλάχιστον το Γ1/C1 ( βλ. σελίδα 3 της παρούσας προκήρυξης).

➢ Η Υπηρεσία μας προεπιλέγει για κάθε σεμινάριο τον αριθμό υποψηφίων που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η προεπιλογή πραγματοποιείται από την υπηρεσία μας με τη διαδικασία της κλήρωσης, μεταξύ όσων υποψηφίων πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

➢ Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι ενημερώνονται από την υπηρεσία μας για τα αποτελέσματα με σχετικό έγγραφο προς όλες τις Διευθύνσεις Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης και ταυτόχρονη ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (http://www.minedu.gov.gr/ΓραφείοΤύπου – Ανακοινώσεις).

➢ Η τελική επιλογή πραγματοποιείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνεργασία με τη διοργανώτρια χώρα.

Β΄ Φάση: Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων

Κατά τη δεύτερη φάση, όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν, αποστέλλουν άμεσα, ηλεκτρονικά, στην υπηρεσία μας, τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών τους (πτυχίο διορισμού).

Β. Αντίγραφο του τίτλου γλωσσομάθειας της γλώσσας διεξαγωγής του συγκεκριμένου σεμιναρίου.

Γ. Γραπτή έγκριση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή του άμεσα Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης, για τις περιπτώσεις Δ/ντών σχολείων, κ.λπ. στελεχών της εκπαίδευσης.

Δ. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά τα τελευταία δύο έτη.

Μόνο σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας αποστολής των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, γίνονται δεκτά δικαιολογητικά με συστημένο ταχυδρομείο, στην Ταχ. Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων :
Α. Παπανδρέου 37, Αθήνα 151 80, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, 2ος όροφος, Γρ. 2161.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι που έχουν προεπιλεγεί δεν αποστείλουν άμεσα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι αιτήσεις τους απορρίπτονται και αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI

1. Τα σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς αφορούν μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί διδακτικό έργο, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτει στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου και διαθέτει τουλάχιστον τριετή (03) προϋπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση.
Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου απαιτείται η συμπλήρωση τριών (03) ετών διδακτικής υπηρεσίας από το ΦΕΚ διορισμού τους.

2. Όσοι έχουν λάβει μέρος σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης τα δύο (2) τελευταία έτη δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής.

3. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1/C1) της γλώσσας διεξαγωγής του σεμιναρίου.

Tα επίπεδα γλωσσομάθειας ορίζονται σύμφωνα με το European Language Portfolio – Common European Framework of Reference for Languages του Συμβουλίου της Ευρώπης (http://elp.ecml.at/UsingtheELP/Understandingtheportfolio/tabid/2745/lang…).

Ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας, ανάλογα με τη γλώσσα διεξαγωγής κάθε σεμιναρίου, γίνονται επίσης αποδεκτοί τίτλοι βασικών ή μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι:

α) Το αντίτιμο του εισιτηρίου επιβαρύνει τον υποψήφιο. Μετά την επιστροφή του και την αποστολή από αυτόν σχετικής έκθεσης πεπραγμένων στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το αντίτιμο του εισιτηρίου κατατίθεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε τραπεζικό λογαριασμό του.

β) Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα.

γ) Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία που αφορά τις λοιπές λεπτομέρειες γίνεται μεταξύ των επιλεγέντων για το σεμινάριο και της διοργανώτριας χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του προγράμματος Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης (http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/) ή να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τη Γραμματεία του Συμβουλίου (pestalozzi@coe.int).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Όσοι επιλέγονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση, στα Ελληνικά, το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες και οι εμπειρίες τους από το σεμινάριο.

Τέλος, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να συνεργάζονται με όσους συμμετέχουν σε σεμινάρια του ΣτΕ, σε περίπτωση διοργάνωσης δραστηριοτήτων οι οποίες στοχεύουν στη διάδοση γνώσεων και εμπειριών που αποκτήθηκαν στο σεμινάριο στους συναδέλφους σχολείων των περιοχών ευθύνης τους.

*Σημείωση: Οι εθνικές αρχές των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τις γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε δραστηριότητες του Συμβουλίου, εάν συντρέχουν λόγοι.

Ανακοίνωση σεμιναρίων του προγράμματος Pestalozzi για το 2016

Σε συνέχεια του Α.Π.: ΦΣΕ 1/4364/Η1/14.1.2016 της υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια που έχουν ανακοινωθεί επί του παρόντος από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Pestalozzi για το έτος 2016 και για τα οποία έχει αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους (http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/registration), είναι τα εξής :

• Tolerance and respect for European values
Προθεσμία εγγραφής: 14-02-2016
Χώρα διεξαγωγής: Ρουμανία
Γλώσσα εργασίας : Αγγλική
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 30-03-2016 ως 3.4.2016

• Towards an inclusive school: addressing respect and celebrating diversity
Προθεσμία εγγραφής: 15-02-2016
Χώρα διεξαγωγής: Ισπανία
Γλώσσα εργασίας: Ισπανική
Ημερομηνίες διεξαγωγής:10-04-2016 ως 13-04-2016

• Diversity of learners and diversity of teachers: learning together for a better future
Προθεσμία εγγραφής: 21-03-2016
Χώρα διεξαγωγής: Bad Wildbad-Γερμανία
Γλώσσα εργασίας: Δεν αναφέρεται
Ημερομηνίες διεξαγωγής: Προς διευκρίνιση

• Education for all: Building inclusive and supportive school environments in contexts of change
Προθεσμία εγγραφής: 25-07-2016
Χώρα διεξαγωγής: Νορβηγία
Γλώσσα εργασίας: Αγγλική
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 19-09-2016 ως 23-09-2016

• Career advancement of teachers through continuous school-based professional development
Προθεσμία εγγραφής: 27-07-2016
Χώρα διεξαγωγής: Μολδαβία
Γλώσσα εργασίας: Ρουμανική, Ρωσική, Αγγλική
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 28-09-2016 ως 30-09-2016

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, για την αποφυγή λαθών, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησής τους, να διαβάσουν με προσοχή τη σχετική προκήρυξη της υπηρεσίας μας καθώς και τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος Pestalozzi http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/.

Σημείωση: Το Συμβούλιο της Ευρώπης ενδέχεται να τροποποιήσει ορισμένες από τις ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων ή άλλα στοιχεία που αφορούν τις επιμορφωτικές δραστηριότητες Pestalozzi, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των Εθνικών Φορέων (Υπ. Παιδείας).
Επιπλέον, ο κατάλογος με τις επιμορφωτικές δραστηριότητες Pestalozzi ανανεώνεται.
Για τους παραπάνω λόγους, συνιστάται στους ενδιαφερομένους να επισκέπτονται τακτικά τη σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου