Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Στις 19 Ιανουαρίου ο διαγωνισμός για την εισαγωγή 15 Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του ΥΠ.ΕΞ.


Την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016 θα αρχίσει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών δεκαπέντε (15) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 21o έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 35ο, να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) και, προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα εξεταστέα μαθήματα κ.λπ. ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 17/1999 (ΦΕΚ Α΄10), καθώς και στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.


Εξετάσεις
Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι:

1. Πρωτεύοντα μαθήματα (ελληνική γλώσσα, γαλλική γλώσσα, αγγλική γλώσσα, ελληνική και παγκόσμια διπλωματική Ιστορία, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις).

2. Δευτερεύοντα μαθήματα (Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων, Ιστορική, Θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού, Παγκόσμια γεωγραφία, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο, Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών).

Παράλληλα οι υποψήφιοι περνούν από συνέντευξη, ενώ εξετάζονται και στα προαιρετικά μαθήματα (οι γλώσσες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης -πλην αγγλικής και γαλλικής- καθώς και η αραβική, κινεζική, ιαπωνική, ρωσική, αλβανική, σερβοκροατική και τουρκική).


Η δοκιμασία στα πρωτεύοντα μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική, ενώ στα δευτερεύοντα, εκτός από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι μόνο προφορική.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με σχετική εξουσιοδότηση) ή η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για το διαγωνισμό των Ακολούθων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671, Αθήνα -γραφείο 208, ώρες 11:00-13:00 καθημερινά, τηλ.: 210-3681139, 3681138) αίτησης συμμετοχής -υπεύθυνης δήλωσης σε ειδικό έντυπο, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας και λοιπά δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσιεύσεως της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. μέχρι και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015. Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, καθώς και άλλα συναφή στοιχεία στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών http://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/diplomatikos-klados/ και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου