Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Τα 13 νέα προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ που αφορούν βιομηχανία και logistics


Δεκατρία νέα προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ (δηλαδή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του νέου ΕΣΠΑ) που αφορούν τη βιομηχανία και τα logistics βγαίνουν τις επόμενες ημέρες σε διαβούλευση στην ιστοσελίδα της ΓΓΒΗ, όπως προανήγγειλε από τη Βουλή η υφυπουργός Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη. Συγκεκριμένα περιέγραψε αυτά τα 13 προγράμματα ως εξής:

- «Ευέλικτη Μεταποίηση». 
Αφορά παροχή κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη ριζική αναβάθμιση των προϊόντων που παράγουν οι επιχειρήσεις. 

- «Έμπειρη Επιχειρηματικότητα – Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας».
Είναι πρόγραμμα κοινωνικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα – αφορά ανθρώπινο δυναμικό με υψηλές δεξιότητες και συσσωρευμένη εμπειρία, που έχει απωλέσει την εργασία του.

- «Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». 
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για ενίσχυση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επιδιώκουν να μετασχηματίσουν μία καλή και πρωτοπόρο ιδέα σε βιώσιμη επιχείρηση.

- «Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας – Συνεργατικοί συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις». Βασικό πρόγραμμα της στρατηγικής του Υπουργείου, με έντονη περιφερειακή διάσταση, που αξιοποιεί τα συγκριτικά παραγωγικά πλεονεκτήματα της χώρας. 

- «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και Εξωστρέφειας Δημιουργικών
Βιομηχανιών». Πρόγραμμα διττής φύσης – αποσκοπεί στην αναβάθμιση και αξιοποίηση παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας, αλλά και στην ενίσχυση ανερχόμενων οικονομικών κλαδών με έντονα εξωστρεφή προσανατολισμό 

- «Ενίσχυση περιβαλλοντικής Βιομηχανίας». 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην δημιουργία πλαισίου και στην παροχή κινήτρων για την επιχειρηματική αξιοποίηση απορριμμάτων και αποβλήτων τρίτων δια μέσου της παραγωγής και διάθεσης πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

- «Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία». 
Το πρόγραμμα παρέχει σε διαρκή και μόνιμη βάση ένα ευέλικτο πλαίσιο για τις ΜμΕ προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στις παραγωγικές τους διαδικασίες, με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

- «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων». 
Μέσω του προγράμματος θα χρηματοδοτούνται ολοκληρωμένα σχέδια προβολής και προώθησης προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.

- «Εργαλεία Ανταγωνιστικότητας Νεοφυών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».
Ενίσχυση των ικανοτήτων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εκεί που απαιτείται ένταση και επενδύσεις γνώσης.

- «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα». 
Δημιουργία και ενίσχυση απαραίτητων βιομηχανικών υποδομών σε τοπικό επίπεδο, που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν οικονομίες κλίμακας.

- «Εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων». 
Δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων, εκεί που υφίστανται άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις – Ήδη το υπουργείο έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να κηρύξει την άτυπη περιοχή Οινοφύτων σε Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης.

- «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα». 
Κίνητρα για τη μετεγκατάσταση σε οργανωμένους υποδοχείς.

- «Επανάχρηση Παλαιών Βιομηχανικών Κτιρίων». 
Το πρόγραμμα αφορά ολοκληρωμένη παρέμβαση για την επανεκκίνηση της χρήσης βιομηχανικών υποδομών που τώρα βρίσκονται σε αδράνεια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου