Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Eπιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους και επιχειρηματίες στον Τουρισμό


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον τίτλο ¨ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ”  υλοποιεί  το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 20 απόφοιτους Λυκείου, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, εποχιακά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες στον τομέα του Τουρισμού, για τους οποίους υπάρχει συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας τους ή με ενδεχόμενα νέα καθήκοντά τους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή στο πλαίσιο αλλαγής – εξέλιξης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 120 ώρες από τις οποίες οι 84 ώρες αφορούν τη θεωρητική κατάρτιση και οι 36 ώρες την πρακτική άσκηση σε μεγάλο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόµατος 6,00 ευρώ µικτό για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης, το οποίο, εφόσον αποτελεί εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος και Συστατική επιστολή από το ξενοδοχείο που θα γίνει η πρακτική άσκηση.


Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • επαγγελματική ενίσχυση των καταρτιζομένων
  • σύνδεση – συνάφεια του προγράμματος με τις τάσεις και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας
  • οικοδόμηση βιωματικής γνώσης και εμπειρίας σχετικής με τα επαγγελματικά καθήκοντα, τους ρόλους και τις δραστηριότητες
  • αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού στη βάση της δια βίου μάθησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 23 -29 Μαρτίου, είτε ηλεκτρονικά στο http://www.inegsee.gr/tourismos είτε στην έδρα  του  ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμ. Μπενάκη 71Α, 10681 Αθήνα .

Επιπλέον μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι θα  πρέπει να προσκομίσουν  τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Έγγραφο από όπου θα προκύπτει η απασχόλησή τους
  • βεβαίωση του εργοδότη όπου εργάζονται στην οποία θα αναγράφεται και η θέση απασχόλησής τους, αναλυτική κατάσταση ενσήμων ήΑναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) εάν είναι εργαζόμενος ή εποχιακά εργαζόμενος .
  • Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εάν είναι αυτοαπασχολούμενος
  • [Επικυρωμένο]* Φωτοαντίγραφο του απολυτήριου Λυκείου

[Επικυρωμένο]* φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

* Κατά τη φάση της αίτησης προσκομίζουν απλό φωτοαντίγραφο. Θα προσκομισθεί το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιλεγεί ως τακτικός/η εκπαιδευόμενος/η.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου