Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Εντατικό πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων από το Πάντειο Πανεπιστήμιο


Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης «Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία και η πολιτική για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ -Άξονας Προτεραιότητας 8 με κωδικό ΟΠΣ 475298» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, καλούν αποφοίτους Κοινωνικών Επιστημών, να παρακολουθήσουν το εντατικό πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ συνολικής διάρκειας 150 ωρών, που οδηγεί στη λήψη πιστοποιητικού, ως εξής:

25 ΘΕΣΕΙΣ: Ωφελούμενοι Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση :

1. Πτυχίο A.E.I. Κοινωνικών Επιστημών ή αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (στη περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ).

*Σε διαφορετική περίπτωση θα εξετάζεται η ύπαρξη αποδεδειγμένης επαγγελματικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα του προγράμματος.

Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί:

α) σε αποφοίτους ηλικίας άνω των 45 ετών και
β) σε αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Επιπλέον κατά την επιλογή θα ληφθούν υπόψη και κοινωνικά κριτήρια όπως:

· Ανεργία
· Εισόδημα
· Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 18η /11/2014.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου