Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

ΟΑΕΕ: Εμπόδια στη συνταξιοδότηση από οφειλές άνω των 20.000 ευρώ

Χωρίς σύνταξη θα μένουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν οφειλές άνω των 20.000 ευρώ και δεν τις ρυθμίζουν ενώ για χαμηλότερα ποσά οφειλής θα γίνεται συμψηφισμός σε έως και 40 δόσεις με τη σύνταξη. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ ο παραπάνω κανόνας θα εφαρμόζεται ακόμη κι αν ο υποψήφιος συνταξιούχος είχε διαδοχική ασφάλιση και σε άλλα Ταμεία.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για αιτήματα συνταξιοδότησης που εκκρεμούν από τις 15/9/2014 ή για όσα δεν έχει εκδοθεί μέχρι αυτή την ημερομηνία οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.


  • Μετά τη διαπίστωση του ύψους της οφειλής και εφόσον αυτή δεν ξεπερνά το ύψος των 30 μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων και προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη τις 20.000 ευρώ, θα εκδίδεται η σχετική βεβαίωση χρόνου ασφάλισης όπου εκτός όλων των υπαρχόντων ήδη στοιχείων (όλος ο χρόνος ασφάλισης, όριο ηλικίας που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.2084/1992προβλέπεται η έναρξη συμμετοχής), θα αναγράφεται στο ειδικό πλέον πεδίο (Γ) το ποσό της οφειλής που θα πρέπει να παρακρατείται από τη σύνταξη σε έως και 40 δόσεις.
  • Εφόσον η οφειλή υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη τότε - όπως και στις περιπτώσεις απονομής - θα συντάσσεται έγγραφο οφειλής το οποίο θα κοινοποιείται στον υποψήφιο συνταξιούχο με απόδειξη παραλαβής, ώστε να ελέγχεται η πάροδος της δίμηνης προθεσμίας που τάσσεται για την εμπρόθεσμη εξόφληση και το ληξιπρόθεσμο της οφειλής. Σε αυτή την περίπτωση η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα εκδίδεται μετά την εξόφληση του επιπλέον ποσού οφειλής από αυτό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Αν η οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμή τότε η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα εκδίδεται μετά την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής
  • Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες φορείς είναι περισσότεροι του ενός και υπάρχει οφειλή θα γνωστοποιούνται στον απονέμοντα φορέα τα στοιχεία των οφειλών όλων των συμμετεχόντων φορέων (μέσω των βεβαιώσεων χρόνων ασφάλισης). Μετά την συγκέντρωση των οφειλών από όλους τους συμμετέχοντες γίνεται έλεγχος για το αν το συνολικό ποσό της οφειλής υπερβαίνει τα ποσά που μπορεί να παρακρατηθούν. Στην περίπτωση του ΟΑΕΕ, ισχύουν ως ανώτατο όριο οι 20.000 ευρώ. Ακολούθως ο απονέμων φορέας ζητά από τον Οργανισμό στον οποίο υπάρχει η μεγαλύτερη οφειλή από εισφορές να κοινοποιήσει εγγράφως στον υποψήφιο συνταξιούχο το ποσό της οφειλής το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί, ήτοι το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της παρακράτησης και η διαδικασία συνεχίζεται κατά τα προαναφερθέντα. Το οφειλόμενο ποσό που θα παρακρατείται από το φορέα που απονέμει τη σύνταξη, θα αποδίδεται στον εκάστοτε συμμετέχοντα Οργανισμό στον οποίο υφίσταται οφειλή και θα εκπίπτει από το ποσό της συμμετοχής στη δαπάνη συνταξιοδότησης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου